THOUSANDS OF FREE BLOGGER TEMPLATES
МНОГО ШЕСТИЦИ, УСВОЕНИ УРОЦИ, ИНТЕРЕСНИ ЗАНИМАНИЯ,ЗАВОЮВАНИ ОТЛИЧИЯ И ПОВОДИ ЗА УЧИЛИЩНА ГОРДОСТ ЗА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ НА ЛЮБИМОТО НИ УЧИЛИЩЕ!

Ръководство
Директор - Анка Желязкова
Пом.директор по УД - Миланка Русева
Пом.директор по АСД- Атанас Атанасов

Колектив
Педагогически съветник: Дарина Илиева

Начален курс:


Минка Минчева, Анушка Манолова,
Райна Бъчварова, Димитрина Тодорова,
Тошка Янева, Росица Александрова,
Росица Кючукова, Геновева Василева,
Мариора Кръстинска, Таня Атанасова

Български език и лителатура

Веска Куцарова, Донка Милева,
Мария Калинова, Лиляна Тангърджиева

Английски език

Ана Стойчева, Светлана Зидарова,
Паулина Иванова, Фатме Иляз

Руски език

Стоянка Костова

Математика

Валентина Пенчева, Нели Димитрова,
Галина Иванова, Каля Костадинова

Информатика

инж.Пенка Спасова

Информационни технологии

инж.Пенка Спасова, Галина Иванова,
Нели Димитрова, Ташка Славенова,
Светла Борисова

Физика и астрономия

Марияна Дамянова, Каля Костадинова,
Ташка Славенова, Светла Борисова

История и цивилизация

Фани Трайкова, Румяна Костадинова,
Ваньо Желязков

Геграфия и икономика

Маргарита Димитрова, Мария Иванова,
Ваньо Желязков

Философия

Иванка Лалева

Биология и здравно образование

Миланка Русева, Мария Чапанова

Химия и опазване на околната среда

Румяна Георгиева, Цветка Костадинова

Изобразително изкуство

Мария Тенева

Музика

Таня Бижева

Физическо възпитание и спорт

Сергей Пеев
Валентин Герджиков
Емине Чете

Възпитатели

Ирина Дончева
Мария Алексиева
Светла Кърмаджиева

На 16.04.2009 - Велики четвъртък - на площад "Свобода" училището ни ще осъществи празничния си проект "ГОЛЯМОТО ВЕЛИКДЕНСКО НАДИГРАВАНЕ".
Първото издание на танцовия конкурс за аматьори се състоя миналата година и се превърна в общоквартална веселба.

УЧИЛИЩНА ФЛОРА

ДЕЦАТА НА "ВАПЦАРОВ"

ВАПЦАРОВЦИ ЗАВИНАГИ

ОТКРИВАНЕ НА ПАМЕТНИКА


ЗА ДЕЙНОСТТА
НА СОУ “НИКОЛА ВАПЦАРОВ” – ГРАД АЙТОС

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ и РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1 (съгл. § 8 от Преходните и заключителни разпоредби на ППЗНП) /1/ Този правилник е разработен съгласно действащото законодателство и е съобразен с основните документи в системата на образованието. Той е съвкупност от установени училищни задължения, правила, свободи и забрани , които уреждат отношенията между всички членове на училищната общност.
/2/ С правилника се определят функциите, устройството и дейността на Средно общообразователно училище „Никола Вапцаров” – гр. Айтос, организацията на образователно-възпитателния процес, доколкото те не са уредени с нормативни актове и разпоредби от по-висш ранг и произтичат от спецификата на учебното заведение.
Чл. 2 Правилникът е задължителен за директора, пом.-директорите, учителите и служителите , за учениците , за педагогическата колегия на МЦПТО ( по отношение обучението на учениците от училището ), за охранителната фирма , за фирмата превозвач, както и за всички външни лица, пребиваващи на територията на училището и училищния филиал в с. Малка поляна.
Чл. 3 (съгл. чл. 1 ал. 1 от ППЗНП) Средно общообразователно училище „Никола Й.Вапцаров” – гр. Айтос ( наричано за по-кратко Училището ) полага основите на непрекъснато образование на учениците, като осигурява:
1. овладяване на общите основи и закономерности на човешкото познание;
2. усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, добродетели и култура;
3. развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби;
4. духовно, физическо и социално развитие и здравословен начин на живот;
5. изграждане на свободна, морална и инициативна личност, която като български гражданин уважава законите, правата на другите, техния език, религия и култура;
6. завършване на определените от Закона за народната просвета степени на образование и придобиване на професионална квалификация;
Чл. 4 /1/ (съгл. чл. 4 ал. 1 от ППЗНП) Училището осигурява светско образование не допуска налагането на идеологически и религиозни доктрини на учениците, както и дискриминация на основата на пол,народност,етническа принадлежност и религия.
/2/ (съгл.чл.78 ал. от ЗЗД ] Лицата, съзнателно подпомогнали извършването на актове на дискриминация, носят отговорност по силата на Закона за защита срещу дискриминацията.
/3/ (съгл. чл. 4 ал. 2 и 3 от ППЗНП) В училището религиите се изучават в исторически, философски и културен план чрез учебното съдържание на различни учебни предмети; могат да се изучават в часовете, определени за задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка.
Чл. 5 (съгл. чл. 5 ал. 1 от ППЗНП) /1/ Учениците в училището ползват правото си на безплатно образование като:
1. не заплащат такси за училищно обучение в рамките на държавните образователни изисквания;
2. ползват безплатно училищната база за обучение и развитие на интересите и способностите си.
/2/ Учениците и техните родители, както и всички други лица могат да станат дарители на училището, като техният доброволен дар ( материален или паричен) бъде регистриран в книгата за дарения и бъде използван според изричното желание на дарителя.
Чл. 6 /1/ (съгл. чл. 7 ал. 1 от ЗНП) Училищното обучение до 16 - годишна възраст е задължително за всички граждани на Република България.
/2/ Училището приема за обучение всички деца, подлежащи на обучение. При по - голям брой кандидати от наличните места предимство имат живеещите в района на училището, определен от Община Айтос.
Чл. 7 /1/ (съгл. чл. 11 от ППЗНП) СОУ „Никола Вапцаров” е общинско училище. Образователно-възпитателният процес в него се регулира от единни държавни образователни изисквания. Общината предоставя материалната база на училището за ползване, стопанисване, разпореждане и управление.
/2/ Училището е средищно. В него се обучават ученици от гр. Айтос и селата Съдиево, Малка поляна, Лясково.
/3/ Като филиал на училището съществува сградата в с. М.поляна , където е изнесено обучението на 1 група ПДГ и 1 група ПИГ (І-ІV кл.)
Чл. 8 /1/ (съгл. чл. 25 ал. 1 от ППЗНП) Училището има право на:
1.наименование, символи, седалище и официален адрес
2.собствен кръгъл печат;
/2/ (съгл. чл. 25 ал. 2 от ППЗНП) Училището има право да:
1. извършва квалификационна и творческа дейност, образователни и други услуги, ако това не е във вреда на образователно-възпитателния процес и при спазване на санитарно-хигиенните изисквания;
2. определя вътрешната си организация;
3. избира начина на приемане на децата и учениците в съответствие с нормативните актове;
4. определя организацията, методиката и средствата на обучение и възпитание;
5. издава документи за завършен клас, степен на образование;
6. се сдружава с юридически лица от страната и чужбина и сключва договори за участие във вътрешни и международни програми и проекти, без да нарушават държавните интереси.
/3/ (съгл. чл. 25 ал. 3 от ППЗНП) Училището носи отговорност за:
1. изпълнението на държавните образователни изисквания, засягащи дейността му;
2. създаване условия за опазването на живота и укрепване здравето на децата и учениците по време на обучението и възпитанието им, както и на територията си;
3. законосъобразното изразходване на бюджетните средства и опазването на материално - техническата си база;
4. извършването на дейности и прояви, които противоречат на законите в страната, ограничават правата и свободите на личността или нарушават учебно -възпитателния процес.

Глава втора
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

Раздел І УЧИЛИЩЕН СТАТУТ

Чл. 9 /1/ (съгл. чл. 34 ал. 1,2,3 и 4 от ППЗНП) СОУ "Никола Вапцаров” е средно общообразователно училище с дванадесетгодишен курс на обучение.
/2/ Основно образование учениците придобиват за 8 години в два етапа:
1. начален - І - IV клас
2. прогимназиален - V - VIII клас.
/3/ Средното образование е с четиригодишен срок на обучение и е общообразователно или профилирано.
/4/ Към училището функционира една ПДГ с деца от с. М.поляна. Дейността й се подчинява на следните правила:
1. (съгл. чл. 26 от ППЗНП ) В ПДГ се приемат деца от 3 до 6-годишна възраст.
2. (съгл. чл. 30 от ППЗНП ) За обучението в ПДГ родителите заплащат такса съгласно закона за местните данъци и такси , в размер, определен от община Айтос.
/5/ (съгл. чл. 95 ал.1 от ППЗНП ) За учениците от началния етап на основната образователна степен по желание на родителите училището организира целодневно обучение чрез сформиране на полуинтернатни групи ( ПИГ)с място на обучение в СОУ „Н.Вапцаров” и в с. Малка поляна.
Чл. 10 /1/ (съгл. чл. 35 ал. 1 от ППЗНП) В I клас в училището постъпват деца на 7 години, навършени в съответната календарна година. Деца, навършили 6 години, могат да постъпят в І клас по преценка на родителите или настойниците им, ако физическото и умственото им развитие позволява това.
/2/ (съгл. чл. 36 ал. 1 от ППЗНП) Децата постъпват в І клас по молба на родителите или настойниците си след завършена подготвителна група или клас.
/3/ (съгл. чл. 37 ал. 1 от ППЗНП) За деца, които следва да постъпят в I клас, но здравословното им състояние не позволява това, училищното обучение се отлага за една учебна година по предложение на Екипа за комплексно педагогическо оценяване към Регионалния инспекторат по образованието.
Чл. 11 /1/(съгл. чл. 42 ал. 1 от ППЗНП) Учениците, завършили началния етап на основното образование в училището , продължават в V клас без подаване на молба за прием.
/2/ Ученици, завършили началния етап на основното си образование в друго училище, могат да кандидатстват за приемане в училището по общия ред.
Чл. 12 (съгл. чл. 49 ал. 3 от ППЗНП) Приемането на ученици в училището след завършено основно образование става по предварително утвърден държавен план-прием и съгласно наредба на министъра на образованието и науката.
Чл. 13. /1/ Приемането на ученици в училището във всички класове и степени се извършва в съответствие с чл. 40 ал.1 , чл.44 и чл. 51 ал.1, 2, 4, 5 , чл. 53 , чл. 54 от ППЗНП и по ред, определен от Директора и утвърден от Педагогическия съвет.
/2/ Приемането се осъществява след подаването на комплект от задължителни документи:
1.Молба от родителя / настойника до директора на училището;
2. Документ за завършена образователна степен или клас;
3. Копие от удостоверение за раждане на ученика.
4. Комплект медицински документи.
5. Молба за чужд език, ЗИП, СИП – ако е необходимо.
/3/ В срок до 7 дни от приемането в училището ученикът и родителите трябва да бъдат запознати с Правилника за дейността на училището и Правилника за ЗБУТ в частта им, касаеща учениците и отговорностите на родителите и да попълнят и подпишат:
1. Декларация, че са запознати с основните училищни документи.
2. Декларация за доброволно предоставяне на личните данни.
/4/ (съгл. чл. 40 ал. 3 от ППЗНП) В срок до 7 дни от постъпването на ученика в училището директорът писмено уведомява общината по местоживеене на ученика и директора на предходното училище .
Чл. 14 /1/ Преместването на ученик от една в друга паралелка в училището, както и от училището в друго училище, става по ред, определен от директора и утвърден от Педагогическия съвет.
/2/ Желанието за преместване на ученика се удостоверява с молба до директора , подадена лично от родителя / настойника /.
/3/ Преместването на ученик от една паралелка в друга става след писмена мотивация на родителите и заповед на директора или след решение на Педагогическия съвет ( като наказателна мярка).
/4/ Преместването на ученик от училището в друго училище е възможно :
1. (съгл. чл. 40 ал. 1 от ППЗНП) За учениците от ПГ и І-ІV клас – през цялата учебна година.
2. (съгл. чл. 44 и чл. 51 ал. 4 от ППЗНП) За учениците от V- ХІІ кл. – през цялата учебна година , но не по-късно от 30 учебни дни преди приключването на всеки учебен срок.
/5/(съгл. чл. 40 ал.1, чл.44 и чл. 53 ал. 2 от ППЗНП) Преместването се извършва с удостоверение за преместване , издадено от директора на училището.

Раздел ІІ ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

Чл. 15 /1/ 1.(съгл. чл. 78 от ППЗНП) Основната формата на обучение в училището е дневна.
2. .(съгл. чл. 80 от ППЗНП) Дневната форма на обучение е присъствена форма, която се провежда между 7. 30 и 19. 10 часа в учебните дни.
3. .(съгл. чл. 79 от ППЗНП) Учениците се организират в паралелки и групи.
/2/ Дневното обучение в училището се провежда по Училищен учебен план, приет от Педагогическия съвет ( въз основа на типов учебен план за общообразователните училища ) и утвърден от Началника на РИО
Чл. 16 /1/ (съгл. чл. 78 ал. 2 от ППЗНП) Училището осигурява обучение в индивидуална форма за ученици в задължителна училищна възраст, които съгласно издаден от компетентните органи медицински документ или други обективни причини не могат да се обучават в дневна форма.
/2/. Индивидуалното обучение се осъществява чрез индивидуални учебни планове и програми, разработвани от определени от директора учители, съгласувани с РИО и утвърдени от директора.
/3/ (съгл. чл. 83 ал. 1 от ППЗНП) Индивидуалната форма на обучение в училището включва учебни занятия, както и изпити или текущи проверки по учебни предмети, ако това е предвидено с индивидуалния учебен план на ученика.
/4/ (съгл. чл. 83 ал. 2 от ППЗНП) Индивидуалната форма на обучение се организира за:
1. ученици, които по здравословни причини не могат да посещават училището повече от 30 последователни учебни дни;
2. за даровити ученици, както и за ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове обучението си за един или повече класове;
/5/ 1. В случаите по ал. 4 т. 1 училището организира индивидуалното обучение в домашни условия въз основа на медицински документ, издаден от лекарска консултативна комисия, като осигурява от 8 до 12 учебни часа седмично.
2. Знанията и уменията на учениците по ал. 4, т. 1 се оценяват чрез текущи проверки.
/6/ 1. В случаите по ал. 4 т.2 учениците се подготвят самостоятелно по индивидуални програми
2. Знанията и уменията на учениците по ал.4 т.2 се оценяват чрез изпити.
3. Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със заповед на директора на училището.
Чл. 17 /1/(съгл. чл. 78 ал. 2 от ППЗНП) Училището осигурява обучение в самостоятелна форма.
/2/ (съгл. чл. 84 ал. 1 от ППЗНП) Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена форма на обучение, при която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети съгласно училищния учебен план.
/3/ (съгл. чл. 84 ал. 2 от ППЗНП) Самостоятелната форма на обучение се организира за:
1. ученици в задължителната училищна възраст, които по здравословни причини не могат да се обучават в дневна форма на обучение както и за даровити деца в задължителна училищна възраст, за активни спортисти от висок ранг , след решение на Педагогическия съвет;
2. лица, навършили 16 – годишна възраст;
/4/ Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със заповед на директора на училището.
Чл.18./1/ (съгл. чл. 85 ал. 1 от ППЗНП) Ученици , които желаят да се обучават в индивидуална или самостоятелна форма на обучение при условията на чл. 16 ал.4 и чл.17 ал.3 , както и ученици, навършили 16 – годишна възраст и желаещи да променят формата на обучение подават писмено заявление до директора на училището.
/2/ / (съгл. чл. 85 ал. 2 от ППЗНП) Промяна на формата на обучение се извършва:
1. В началото на учебната година - когато се променя от индивидуална или самостоятелна в дневна.
2. По време на учебните занятия – когато се преминава от дневна в индивидуална или самостоятелна.
/3/ / (съгл. чл. 85 ал. 3 от ППЗНП) За промяна формата на обучение директорът издава заповед.

Раздел ІІІ ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ

Чл. 19 /1/ (съгл. чл. 88 ал. 1 от ППЗНП) Обучението в училището се организира в последователни класове от І до ХІІ.
/2/ (съгл. чл. 89 ал. 1 от ППЗНП) 1. В зависимост от броя на приетите ученици класовете се разделят на паралелки.
2. (съгл. чл. 90 ал. 3 от ППЗНП) Разпределението на учениците по паралелки се извършва от директора на училището.
3. (съгл. чл. 90 ал. 4 от ППЗНП) В началото на учебната година със заповед директорът определя класния ръководител на всяка паралелка.
/3/ (съгл. чл. 89 ал. 3 от ППЗНП) По определени учебни предмети и при определени условия ( фиксирани с нормативни документи) паралелките се делят на групи или се организират сборни групи от различни паралелки , ако това е предвидено в Училищния учебен план.
/4/ (съгл. чл. 89 ал. 5 от ППЗНП) Училището организира сборни групи за свободноизбираема подготовка или за дейности, свързани с развитието на интересите, способностите и потребностите на учениците в областта на спорта, науката, техниката, технологиите, изкуствата и отдиха. Групите могат да се формират от ученици от различни класове от една и съща образователна степен.
/5/ Училището организира допълнително индивидуално обучение за интегрирани ученици със специални образователни потребности , съгласувано с ………………………..

Раздел ІV УЧЕБНО ВРЕМЕ

Чл. 20 /1/ (съгл. чл. 91 ал. 1 от ППЗНП) В училището обучението се организира в учебни години, учебни срокове, учебни седмици, учебни дни и учебни часове.
/2/ (съгл. чл. 91 ал. 2 от ППЗНП) През учебната година учениците от училището ползват коледна, междусрочна, пролетна или великденска и лятна ваканция. Учениците в 1 клас ползват и допълнителни дни за отдих през първия учебен срок.
/3/ (съгл. чл. 93 от ППЗНП) Графикът на учебните срокове, ваканциите и неучебните дни се определя със заповед на министъра на образованието и науката в началото на всяка учебна година.
/4/ Празникът на училището се празнува на 7 декември с адаптирана учебна програма.
/5/ Съобразно Годишния план и тематичните планове на учителите и класните ръководители училището провежда ежегодно Спортен празник и Ден на Земята , както и екскурзии с учебна и възпитателно-развлекателна цел. В празничните дни учебният процес е адаптиран, а дните за екскурзии не могат да надвишават резерва учебно време за учебната година.
Чл. 21 /1/ (съгл. чл. 95 ал. 3 от ППЗНП) Седмичното разписание на учебните занятия в училището се съобразява с психо - физическите особености и възможностите на учениците. Седмичното разписание се разработва от комисия , определена със заповед на директора и в съответствие с изискванията на Наредба № 24/05.09.2006 г. на Министъра на здравеопазването и се утвърждава от директора на училището не по - късно от 3 дни преди започване на всеки учебен срок. Промени в него може да прави само директорът.
/2/ Утвърденото от директора седмично разписание се представя в РИОКОЗ до 15 дни след началото на І-вия и ІІ-рия учебен срок и до 5 дни след всяка промяна.
/3/ В съответствие с учебните планове и програми учителите съставят тематични разпределения и ги представят за утвърждаване от директора не по -късно от 14 септември. Преструктуриране на учебните единици в тематичните планове учителите правят задължително в следните случаи:
1. След неучебни дни, непредвидени в първоначалния график на учебното време в Училищния учебен план ( грипна ваканция, дървена ваканция, неучебни дни поради избори , празници или други обективни причини );
2. След боледуване на учителя, когато на мястото на боледуващия не е осигурен заместник.
Чл. 22 /1/ (съгл. чл. 96 ал. 3 от ППЗНП) Обучението в училището се води на две смени.
/2/. (съгл. чл. 96 ал. 1 от ППЗНП) Учебните занятия започват и завършват по часови график, утвърден от директора. Промени в графика за деня се правят само в изключителни случаи и само с разрешение на директора.
/3/. (съгл. чл. 96 ал. 1 от ППЗНП) Продължителността на учебния час е както следва:
1. 35 минути – в І и ІІ клас
2. 40 минути – ІІІ-ХІІ клас – с разрешение на Началника на РИО
/4/ . (съгл. чл. 96 ал. 4 от ППЗНП) С оглед извозването на учениците от съставните села , обучението на І клас е двусменно – с разрешение на началника на РИО и РИОКОЗ.
/5/ Обучението и възпитанието на децата и учениците се провежда на книжовен български език.

Раздел V СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ

Чл. 23 /1/. (съгл. чл. 97 ал. 1 от ППЗНП) СОУ „Н.Й.Вапцаров” предлага на своите ученици общообразователна подготовка
/2/ .(съгл. чл. 98 ал. 1 от ППЗНП) Общообразователната подготовка в училището е задължителна, задължителноизбираема, профилирана и свободноизбираема и се осъществява чрез учебните предмети и чрез други области и дейности.
/3/ Размерът на часовете по ЗП, ЗПП, ЗИП и СИП се определя с учебния план на МОН и Училищния учебен план, утвърден от началника на РИО за всяка учебна година.
Чл 24 /1/.(съгл. чл. 98 ал. 2 от ППЗНП) Задължителната подготовка осигурява постигането на общообразователния минимум в зависимост от степента на образование.
/2/.(съгл. чл. 98 ал. 3 от ППЗНП) Задължителноизбираемата подготовка осигурява знания и умения на по-високо равнище. Тя се формира по желание на учениците и възможностите на училището.
/3/.(съгл. чл. 98 ал. 4 от ППЗНП) Профилираната подготовка се организира за учениците от гимназиалната училищна степен ( ІХ – ХІІ кл. ), съобразно Училищния учебен план.
/4/.(съгл. чл. 98 ал. 5 от ППЗНП) Свободноизбираемата подготовка включва обучение освен по учебните предмети и по други области и дейности , предложени на учениците като избираеми, и се провежда извън рамките на задължителните учебни часове.
/5/.(съгл. чл. 98 а от ППЗНП) Училището организира разнообразни извънкласни дейности за развиване на специфичните потребности на учениците в областта на приложните науки , изкуствата, спорта.
Чл. 25 Включването на учениците в избираемата подготовка ( ЗИП и СИП) и в извънкласните дейности става въз основа на молба от родителя на ученика до директора на училището, подадена до м. VІ на предходната учебна година и до 15.ІХ за първите класове на всяка образователна степен.

Раздел VІ ФОРМИ ЗА ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА

Чл. 26 /1/ (съгл. чл. 106 ал.1 от ППЗНП) Знанията и уменията на учениците от училището в процеса на обучението се оценяват при вътрешно и външно оценяване чрез текущи и периодични проверки , както и чрез изпити.
/2/ (съгл. чл. 106 ал.2 от ППЗНП) Формите на проверка и оценка са устни, тестови и др. писмени и практически форми.
/3/ (съгл. чл. 108 ал.1 от ППЗНП) Оценките са с качествен и количествен показател и се поставят при спазване текстовете на § 5 от Наредба за изменение и допълнение на Наредба №3 / 15.04.2003г. за системата на оценяване ( обн. ДВ бр. 65 от 2005г.)
/4/ Оценките са текущи , срочни , годишни и окончателни.
Чл. 27 /1/ (съгл. чл. 107 ал.1 от ППЗНП) Текущата проверка в училището се осъществява от учителите системно през първия и втория учебен срок , чрез избрани от тях форми.
/2/ (съгл. чл. 23 ал.2 от Наредба №3 ) При текущо изпитване оценката се мотивира и вписва в ученическата книжка на изпитания от учителя веднага след нейното формиране.
/3/ (съгл. чл. 23 ал.2 от Наредба №3 ) При писмено или тестово изпитване оценката се мотивира и вписва в книжката на ученика от учителя не по-късно от 10 дни след изпитването.
/4/ (съгл. чл. 8 ал.3 от Наредба №3 ) 1.В началото и края на учебната година се установява и оценява входно и изходно равнище на знанията на учениците.
2. Родителите се осведомяват за резултатите на своя ученик от равнищата срещу подпис.
Чл. 28 /1/ (съгл. чл. 14 ал.1 и чл.15 ал.1 от Наредба №3 ) Контролните и класните работи в училището са общи писмени изпитвания , които се плануват в тематичния план на учителя по съответния учебен предмет.
/2/ (съгл. чл. 17 ал.1 от Наредба №3 ) 1. Контролните и класните работи се провеждат по график , които се изготвя по предложение на учителите, утвърждава се от директора и се поставя на таблото в административния корпус за всеобщ достъп не по късно от 15 дни след началото на всеки учебен срок.
2. Графикът по ал.2 т. 1 се изработва от пом.-директора по УД при спазване на изискванията на чл. 17 ал.1 от Наредба №3 за системата на оценяването, а именно:
- за една и съща паралелка може да се провежда не повече от 1 класна и 1 контролна работа в един учебен ден;
- за една и съща паралелка в една учебна седмица може да се провеждат не повече от 2 класни работи в непоследователни дни.
- не се провеждат класни и контролни работи в последната седмица от учебния срок
3. (съгл. чл. 17 ал.3 от Наредба №3 ) С графика по ал.2 т.1 класните ръководители запознават родителите на учениците.
/3/ (съгл. чл. 14 ал.2 от Наредба №3 ) Контролната работа в училището се провежда за не по-малко и не повече от 1 учебен час.
/4/ (съгл. чл. 15 ал.2 ,3 , 4 от Наредба №3 ) Класни работи в училището се провеждат както следва:
1. по Български език и литература – от V до ХІІ клас – по два слети учебни часа;
2. по Математика – от V до ХІІ клас – по един учебен час;
3. по Математика / профилирана подготовка / - от ІХ до ХІІ клас – по два слети учебни часа;
4. по чужд език – от ІХ до ХІІ клас – по два слети учебни часа.
/5/ (съгл. чл. 16 от Наредба №3 ) 1. Контролните и класните работи се коригират , рецензират и оценяват от проверяващия и се връщат на учениците за подпис от родителя.
2.Учителят анализира и обобщава резултатите от контролните и класните работи, като уведомява учениците за направените изводи.
Чл. 29 /1/ (съгл. чл. 20 ал.1 от Наредба №3 ) Срочната оценка се оформя от учителя на базата на текущите оценки на ученика през съответния срок и съобразно неговите знания и умения.
/2/ (съгл. чл. 20 ал.3 от Наредба №3 ) Срочна оценка се оформя за учениците от V до ХІІ кл. За учебни предмети, които се изучават повече от един час седмично.
/3/ (съгл. чл. 20 ал. 3 и ал.4 от Наредба №3 ) Срочна оценка не се оформя :
1. за учениците от І-ІV клас;
2. за предмети, изучавани с 1 час седмично;
3. по предмета „Физическо възпитание и спорт” на ученици, освободени по здравословни причини от изучаването му.
/4/ (съгл. чл. 11а ал. 1 от Наредба №3 ) Срочна оценка се оформя при наличието на необходим минимален брой текущи оценки , установен с текстовете на чл. 11а ал.1 от Наредба №3 за системата на оценяването, а именно:
1. За учебен предмет, който по учебен час се изучава с 4 и повече часа седмично – 2 оценки от устни изпитвания и 3 оценки от писмени или практически изпитвания;
2. За учебен предмет, който по учебен час се изучава с 3 часа седмично – 2 оценки от устни изпитвания и 2 оценки от писмени или практически изпитвания;
3. За учебен предмет, който по учебен час се изучава с 2 часа седмично – 2 оценки от устни изпитвания и 1 оценки от писмено или практическо изпитване
/5/ (съгл. чл. 20 ал. 5 от Наредба №3 ) Срочна оценка се оформя не по-рано от една седмица преди приключването на учебния срок.
/6/(съгл. чл. 109 ал.1 от ППЗНП) Оформената срочната оценка се вписва в дневника на паралелката ( в съответните графи на стр…….) от учителя, преподаващ съответния учебен предмет. а за учениците от гимназиална училищна степен и в личния картон на ученика от класния ръководител.
Чл. 30 /1/ (съгл. чл. 22 ал. 1 от Наредба №3 ) Годишна оценка се оформя от учителя като се отчитат знанията и уменията на ученика и на базата на срочните оценки по предмета.
/2/ (съгл. чл. 22 ал. 2 от Наредба №3 ) За учебен предмет, който се изучава 1 час седмично през двата учебни срока, се оформя само годишна оценка, въз основа на текущите оценки през учебната година. Минималният брой на оценките за всеки учебен срок трябва да бъде : 1 оценка от устно изпитване и една оценка от писмено или практическо изпитване
/3/ (съгл. чл. 22 ал. 3 от Наредба №3 ) За учебен предмет, който в един от сроковете се изучава с 1 час седмично, годишната оценка се оформя като се вземат предвид текущите оценки от единия срок и срочната оценка през другия срок.
/4/ (съгл. чл. 22 ал. 4 от Наредба №3 )Годишната оценка на учениците от І клас по всички учебни предмети е само с качествен показател.
/5/ 1. (съгл. чл. 22 ал. 6 от Наредба №3 ) Годишна оценка по предмета „Физическо възпитание” не се образува за ученици, освободени по здравословни причини от изучаването му.
2.(съгл. чл. 22 ал. 7 от Наредба №3 ) Ако ученикът е бил освободен от изучаване на предмета „Физическо възпитание и спорт” за един от сроковете , срочната оценка става и годишна оценка.
/6/ (съгл. чл. 109 ал.1 от ППЗНП) Оформените годишни оценки се вписват в дневника на паралелката ( в съответните графи на стр…….) от учителя, преподаващ съответния учебен предмет , а в главната класна книга и в личните картони на учениците - от класния ръководител.
Чл. 31 (съгл. чл. 24 ал.1 от Наредба №3 )/1/ Окончателните оценки за завършване на основно
образование са годишните оценки по учебните предмети, изучавани в VІІІ клас съгласно училищния учебен план
/2/ (съгл. чл. 24 ал.3 от Наредба №3 ) Окончателните оценки при завършване на средно образование се оформят с точност до 0.01 като средноаритметични от годишните оценки по учебните предмети , изучавани в гимназиалния етап от задължителната подготовка , от задължителноизбираемата подготовка, профилираната подготовка и свободноизбираемата подготовка.

Раздел VІІ ИЗПИТИ В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО

Чл. 32 /1/ (съгл. чл. 25 ал.1 от Наредба №3 ) В процеса на обучение училището провежда изпити както следва:
1. Приравнителни;
2. За промяна на оценката;
3. За оформяне на срочна оценка по учебен предмет;
4. За оформяне на годишна оценка по учебен предмет.
/2/ (съгл. чл. 25 ал.2 от Наредба №3 ) Изпитите са успешно положени, ако оценката е не по-малка от среден 3.00
Чл.33 /1/(съгл. чл. 26 ал.1 от Наредба №3 ) Приравнителни изпити се провеждат в следните случаи:
1. При преместване на ученик от една в друга паралелка на същото училище или от друго училище, когато има различие в училищните учебни планове.
2. При прекъсване на ученик, който иска да продължи образованието си , ако учебният план, по който е започнал обучението си , е различен от действащия
/2/ (съгл. чл. 26 ал.3 от Наредба №3 ) Учениците от І-VІІІ клас не полагат приравнителни изпити освен в случаите, предвидени в наредбата по §5 от Допълнителните разпоредби на ЗНП
Чл. 34 (съгл. чл. 27 ал.1 от Наредба №3 ) Изпитите за промяна на оценката биват :
1. Поправителни изпити;
2. Изпити за промяна на годишна оценка;
3. Изпити за промяна на окончателна оценка
Чл. 35 /1/(съгл. чл. 28 ал.1 от Наредба №3 ) Поправителни изпити се полагат от ученици, когато годишната им оценка по учебен предмет е слаб 2.00
/2/ (съгл. чл. 28 ал.2 от Наредба №3 ) Поправителният изпит се полага върху учебното съдържание за съответния клас
/3/ (съгл. чл. 28 ал.3 от Наредба №3 ) Поправителни изпити се полагат на не повече от две редовни поправителни сесии
/4/ (съгл. чл. 28 ал.4 от Наредба №3 ) Редовни поправителни сесии се провеждат както следва:
1. За ученици от V-VІІІ клас – до 30 юни
2. За учениците от ІХ – ХІ клас – до 15 юли
3. За учениците от ХІІ клас – до 5 юни
4. За учениците от V-ХІ клас – от 1 до 12 септември
/5/ (съгл. чл. 28 ал.5 от Наредба №3 ) За ученици, които по здравословни причини , удостоверени с медицински документ, не са се явили на сесиите по ал.4, може да бъде насрочена допълнителна поправителна сесия, но не по-късно от 10 октомври.
/6/ (съгл. чл. 28 ал.6 от Наредба №3 ) Ученици от последния гимназиален клас, които имат оценка слаб 2.00 след положени или неположени поправителни изпити, могат да се явяват допълнително на поправителни изпити на сесия през м. януари или на сесиите по ал.4
Чл. 36 (съгл. чл. 29 ал.1 от Наредба №3 ) /1/Изпитите за промяна на годишната оценка се провеждат след приключване на учебните занятия съответно за VІІІ клас или за ХІІ клас , а за промяна на окончателната оценка се провеждат след приключване на учебните занятия за ХІІ клас.
/2/(съгл. чл. 29 ал.2 от Наредба №3 ) Изпитът за промяна на годишната оценка се провежда върху учебното съдържание за съответния клас и върху съответния вид подготовка.
/3/ (съгл. чл. 29 ал.3 от Наредба №3 ) Изпитът за промяна на окончателната оценка за гимназиалния етап се полага върху учебното съдържание , изучавано в класовете от етапа.
/4/ Преди полагането на изпитите по ал.2 и ал.3 ученикът подписва декларация за отказ от предишната оценка и съгласие за приемане на изпитната оценка за окончателна.
/5/ (съгл. чл. 113 ал.1 от ППЗНП ) Учениците имат право еднократно да се явят на не повече от 3 изпита за промяна на оценката по учебни предмети след приключване на учебните занятия за последния клас от съответната образователна степен.
/6/ Оценката от изпитите по чл. 34 т.2 и т.3 е крайна. Когато тази оценка е слаб 2.00 , ученикът се явява на поправителен изпит по реда на чл. 35.
Чл.37 /1/ (съгл. чл. 29а ал.1 от Наредба №3 ) Изпитите за оформяне на срочна оценка се полагат от:
1. Ученици, обучавани в дневна форма, които нямат необходимия минимален брой текущи оценки за оформяне на срочна оценка по съответния учебен предмет;
2. ученици, обучавани в индивидуална форма.
/2/ (съгл. чл. 29а ал.2 от Наредба №3 ) Изпитите за определяне на срочна оценка се полагат върху учебното съдържание на съответния учебен предмет в съответния вид подготовка.
Чл. 38. /1/(съгл. чл. 29б ал.1 от Наредба №3 ) Изпитите за определяне на годишна оценка се полагат:
1. от ученици , обучавани в самостоятелна форма на обучение;
2. като приравнителни за минали години ,от ученици преместени в училището след първия клас на гимназиалната образователна степен.
/2/ (съгл. чл. 29б ал.1 от Наредба №3 ) Изпитите по ал.1 се провеждат върху учебното съдържание по съответния предмет, изучавано през годината.
Чл. 39. Изпитите по чл. 32 ал.1 се провеждат във вид , формат и продължителност , уредени от текстовете на чл. 29д, 29е, 29ж на Наредба №3 за системата на оценяването.
Чл. 40. /1/ (съгл. чл. 29в ал.1 от Наредба №3 ) Изпитите по чл. 32 ал.1 се провеждат от:
1. Училищна комисия по организиране на изпита;
2. Училищна комисия по оценяването.
/2/ (съгл. чл. 29в ал.4 от Наредба №3 ) Комисиите се състоят най-малко от двама членове , единият от които е председател, и отговарят на условията , разписани в чл. 29в ал. 2 и 3 от Наредба №3.
Чл. 41. (съгл. чл. 29г ал.1 от Наредба №3 ) / 1/ За провеждането на изпитите по чл. 32 ал.1 директорът издава заповед.
/2/ Заповедта на директора отговаря на изискванията, определени с чл. 29г , ал. 2 и ал.3 от Наредба №3 за системата на оценяване.
/3/ За изпитите по чл. 34 т. 2 и 3 и по чл. 38 ал.1 т.1 ученикът подава молба до директора на училището.
/4/ Изпитите по чл. 38 ал.1 т.1 се провеждат в три сесии : септемврийска, януарска и юнска.

Раздел VІІІ ЗАВЪРШВАНЕ НА КЛАС

Чл. 42 /1/ (съгл. чл. 111 ал.1 от ППЗНП ) Ученикът завършва класа, ако по учебните предмети по ЗП, ЗПП, ЗИП има годишна оценка най-малко среден (3).
/2/ (съгл. чл. 111 ал.2 от ППЗНП ) Ученици, които имат годишна оценка слаб (2) по учебни предмети от ЗП, ЗПП и ЗИП полагат поправителни изпити по тях при условията на чл. 35 от този правилник
Чл. 43 /1/ (съгл. чл. 111 ал.4 от ППЗНП ) Ученици, които имат оценка слаб (2) на редовните или на допълнителната поправителна сесия или не са се явили на поправителни изпити, остават да повтарят класа.
/2/ (съгл. чл. 111 ал.1 от ППЗНП ) Ученици от последния гимназиален клас, които имат оценка слаб (2) по учебни предмети от ЗП, ЗПП и ЗИП на редовните поправителни сесии, не повтарят класа и имат право да се явяват на поправителни изпити по реда на чл. 35 ал.6
/3/ (съгл. чл. 111 ал.5 от ППЗНП ) Ученици, които се обучават в индивидуална или самостоятелна форма на обучение, при повтаряне на класа се явяват на изпити само по учебните предмети , по които имат оценка слаб (2) или не са се явили на поправителни изпити.
Чл. 44 /1/ (съгл. чл. 112 от ППЗНП ) Учениците от І-ви клас, които не усвояват учебното съдържание, не повтарят класа. За тях се провежда допълнително индивидуално обучение по ред и форма , определени със заповед на директора на училището.
/2/ Ученици със специални образователни потребности, които не са усвоили образователния минимум за клас, етап или степен на образование по обективни причини, не повтарят класа.
Чл. 45 (съгл. чл. 114 от ППЗНП ) За учениците , застрашени от отпадане, училището , с помощта на РИО , общината и училищното настоятелство, създава допълнителни образователни възможности , като организира и провежда:
1. индивидуални програми за психолого-педагогическо въздействие на ученика;
2. допълнителна работа с ученика по време на учебните занятия и ваканциите;
3. извънкласни и извънучилищни дейности , съобразени с учениковите потребности;
4. консултации и насочване към професионално обучение съобразно възрастта на ученика

Раздел ІХ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАВЪРШЕН КЛАС И СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ

Чл. 46. /1/ (съгл. чл. 41 ал.1 от ППЗНП) На 6-годишните ученици училището издава удостоверение за завършена подготвителна група;
/2/ (съгл. чл. 115 от ППЗНП ) В удостоверението се описва динамиката на развитие на детето и се определя степента на училищната му готовност.
Чл. 47. /1/ (съгл. чл. 41 ал. 2 от ППЗНП) На учениците, завършили І клас, училището издава удостоверение, в което се вписва обща годишна оценка с думи за резултатите от обучението по всички учебни предмети.
/2/ (съгл. чл. 41 ал. 3 от ППЗНП) Завършването на II и III клас се удостоверява с ученическа книжка
/3/ (съгл. чл. 41 ал. 4 от ППЗНП ) На учениците, завършили IV клас, училището издава удостоверение за завършен начален етап на основното образование.
/4/ (съгл. чл. 41 ал. 5 от ППЗНП) На ученици със специални образователни потребности, които се обучават интегрирано и са завършили IV клас, но не са усвоили държавните образователни изисквания за начален етап на основното образование по обективни причини, училището издава удостоверение за завършен IV клас. В него се вписват резултатите от обучението по индивидуалните образователни програми.
Чл. 48. /1/ (съгл. чл. 45 ал. 1 от ППЗНП) Завършването на клас от прогимназиалния етап на основното образование се удостоверява с ученическа книжка.
/2/ (съгл. чл. 46 ал. 1 от ППЗНП) На учениците, завършили VIII клас, училището издава свидетелство за основно образование съгласно държавните образователни изисквания за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план и за документите за системата на народната просвета.
/3/ (съгл. чл. 46 ал. 2 от ППЗНП) На учениците със специални образователни потребности, които се обучават интегрирано и са завършили VIII клас, но не са усвоили държавните образователни изисквания за основно образование по обективни причини, училището издава удостоверение за завършен VIII клас. В него се вписват резултатите от обучението по индивидуалните образователни програми.
Чл. 49. (съгл. чл. 55 ал.1 от ППЗНП ) /1/ Завършването на клас от гимназиалната училищна степен се удостоверява с ученическа книжка.
/2/ (съгл. чл. 56 ал. 2 от ППЗНП) На учениците, завършили ХІІ клас и положили успешно държавни зрелостни изпити , се издава диплома за завършено средно образование , съгласно ДОИ за степента на образование и общообразователния минимум и учебния план и за документите за системата на народната просвета.
/3/ (съгл. чл. 56 ал. 7 от ППЗНП) 1.На ученик със специални образователни потребности, който не е усвоил ДОИ за придобиване на средно образование по обективни причини, училището издава удостоверение за завършен ХІІ клас / ном.№ 3 – 103/, в което вписва резултатите от обучението по индивидуалните образователни програми.
2. (съгл. чл. 56 ал. 8 от ППЗНП) Документът по т. 1 не удостоверява завършено средно образование.
Чл. 50. Училището издава удостоверение за завършен клас в следните случаи:
1. (съгл. чл. 45 ал.2 от ППЗНП ) На ученик, който желае да кандидатства в училища с конкурсен прием или специализирани училища и паралелки.
2. (съгл. чл. 55 ал. 1 от ППЗНП) На ученици, навършили 16 години, които напускат училището.
3. (съгл. чл. 45 ал.2 от ППЗНП ) На ученици, които желаят това.
Чл. 51 /1/(съгл. чл. 62 ал. 5 от ППЗНП) Всички издадени документи оригинали / диплома за средно образование, свидетелство за основно образование, удостоверения / се вписват в съответните регистрационни книги , конкретизирани в Наредба №4 / 16.04.2003г.
/2/ (съгл. чл. 64 ал. 1 от ППЗНП) 1. Дубликати на документи оригинали се издават единствено при наличие на училищна документация, от която е видно, че оригиналният документ е издаден.
2. (съгл. чл. 65 ал. 2 от ППЗНП) За издаване на дубликат се заплаща такса, определена със заповед на кмета на общината.
3. (съгл. чл. 62 от Наредба №4 за документите ) Всички издадени документи дубликати се вписват в регистрационни книги , посочени в Наредба №4 / 16.04.2003г.

Раздел Х УЧЕБНИКОВ И БИБЛИОТЕЧЕН ФОНД

Глава трета
УЧАСТНИЦИ В ОБРАЗОВАТЕЛНО – ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

Раздел І УЧИТЕЛИ И ВЪЗПИТАТЕЛИ

Чл. 52 /1/ (съгл. чл.123 ал. 1 от ППЗНП) Учителят в детската градина в с. Малка поляна организира и провежда възпитанието и обучението на децата.
/2/ (съгл. чл. 123 ал.2 от ППЗНП ) Учителите в училището организират и провеждат образователно-възпитателния процес по учебния предмет, проверяват и оценяват знанията и уменията на учениците, съдействат за пълноценното им интегриране в училищната и социалната среда.
/3/ (съгл. чл. 123 ал.3 от ППЗНП ) Възпитателите в училището и в с. Малка поляна организират и провеждат образователно-възпитателни дейности с учениците извън задължителните учебни часове.
/4/ (съгл. чл. 126 ал.2 от ППЗНП ) Педагогическият съветник на училището:
1. подпомага училищното ръководство, учителите и възпитателите в осъществяване на образователно - възпитателния процес;
2. консултира родителите по проблеми, свързани с тяхното дете;
3. подпомага адаптацията на проблемните ученици към училищната среда;
4. участва в разработването на училищни планове, програми, проекти;
5. работи с Ученическия съвет / Ученическия парламент;
6. работи в комисията за ПППМН.
Чл. 53 Педагогическите специалисти в училището ( учители, възпитатели, педагог. съветник, пом.-директори ) имат право да:
1. (съгл. чл. 126 ал.1 от ППЗНП ) получават почит и уважение от обществеността, административните органи, учениците и родителите;
2. (съгл. чл. 126 ал.2 от ППЗНП ) да изискват помощ и съдействие от административните органи и обществеността за провеждане на качествен образователно-възпитателен процес;
3. (съгл. чл. 127 т.2 от ППЗНП ) да дават мнения и правят предложения по дейността на училището до административните органи в системата на народната просвета, като спазват йерархията;
4. (съгл. чл. 127 т.3 от ППЗНП ) да получават информация за възможностите за повишаване на професионалната си квалификация;
5. (съгл. чл. 126 т.3 от ППЗНП ) да бъдат поощрявани с грамоти и други награди , а дейността им да бъде популяризирана в обществото при постигнати високи резултати в образователно-възпитателния процес;
6. (съгл. чл. 127 т.4 от ППЗНП ) да избират учебници и учебни помагала за съответния учебен предмет в съответната образователна степен;
7. (съгл. чл. 127 т.1 от ППЗНП ) да членуват в професионални организации, да вземат участие в работата на регионалните и националните им органи.
Чл. 54 Педагогическите специалисти в училището са длъжни:
1. (съгл. чл. 128 т.1 от ППЗНП ) да изпълняват задълженията си, определени в Кодекса на труда, в нормативните актове в системата на народната просвета и в длъжностната характеристика;
2. (съгл. чл. 128 т.2 от ППЗНП ) да изпълняват нормата за задължителна преподавателска работа, определена с Училищния учебен план , съгласно наредба на министъра на образованието и науката;
3. (съгл. чл. 128 т.3 от ППЗНП ) да участват в заседанията на педагогическия съвет и да изпълняват решенията му , както и препоръките на контролните органи на инспектората по образованието и на министерството на образованието и науката.;
4. (съгл. чл. 128 т.4 от ППЗНП ) да опазват живота и здравето на учениците и децата по време на образователно-възпитателния процес и на други дейности , организирани от тях, от училището, от общината.
5. (съгл.чл.4 ал.1 от Закона за защита срещу дискриминацията ) да не допускат в работата си пряка и непряка дискриминация , основана на пол, народност, етническа принадлежност, социално положение и религия.
6. (съгл. чл. 128 т.5 от ППЗНП ) да повишават професионалната си квалификация;
Чл. 55 Педагогическите специалисти в училището нямат право:
1. (съгл. чл. 129 от ППЗНП ) да нарушават правата на детето и ученика, да унижават личното им достойнство, да прилагат форми на физическо и психическо насилие върху тях или дискриминационни действия ;
2. да отсъстват от заседания на педагогическия съвет без уважителна причина;
3. да напускат работното си място, като оставят учениците без педагогически контрол в учебните часове или часовете за самоподготовка, организиран отдих , спорт или занимателни игри., както и по време на други организационни форми.
4. (съгл. чл. 129 от ППЗНП ) да отстраняват ученици от учебен час или от извънурочни и извънучилищни дейности, без да са осигурили педагогически контрол над тях;
5. (съгл. чл. 129а ал.1 от ППЗНП ) да извършват образователни услуги на ученици , на които преподават или които ще се явяват на изпит при тях;
6. (съгл. чл. 129а ал.3 от ППЗНП ) да ползват мобилен телефон по време на учебен час;
7. да използват служебното си положение или името и авторитета на училището за лично облагодетелстване.

Раздел ІІ КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ И ДЕЖУРНИ УЧИТЕЛИ

Чл. 66 (съгл. чл. 90 ал. 5 от ППЗНП) /1/ Класният ръководител в училището:
1. организира и провежда часа на класа, извънкласните дейности с учениците от паралелката и води задължителната училищна документация ;
2. осигурява изпълнение решенията на Педагогическия съвет и заповедите на директора, които се отнасят до паралелката;
3. грижи се за социално-психологическия климат в паралелката и при необходимост търси съдействие на педагогическия съветник;
4. координира дейността на учителите, възпитателите и родителите по отношение на учениците от паралелката;
5. изучава индивидуалните особености, наклонности и интереси на учениците и съдейства за тяхното развитие;
6. информира и консултира родителите и самите ученици по важни за тях въпроси, свързани с образованието и възпитанието на учениците;
7. докладва на директора и педагогическия съвет учениците, подлежащи на административни санкции по смисъла на чл. от този правилник;
8. отговаря за естетическия вид в класната стая на поверената му паралелка, за опазване материалната база в нея и възстановяване на нанесените от учениците щети;
/2/ Класният ръководител няма право:
1. да налага еднолични наказания на учениците извън неговите правомощия;
2. да докладва за наказание ученици, без да е извършил процедурните стъпки, предшестващи наказанието;
3. да отказва педагогическа помощ на ученици и родители при необходимост и молба;
4. да налага образци и организира извънурочни дейности без съгласието на паралелковия колектив и родителите.
Чл. 67 /1/ Педагогическите специалисти в училището осъществяват дежурство както следва:
1. В коридорите на училището по време на протичането на учебните занятия от 7.00 до 19.30 часа с цел осигуряване на ред и безопасност;
2. При извозването на пътуващите ученици от селата Малка поляна, Съдиево и Лясково.
/2/ Дежурството на учителите се възлага със заповед на директора и се осъществява по утвърден от директора график.
/3/ Учителите се инструктират в началото на всяка учебна година за задълженията си като дежурни на съответните позиции, подписват декларация за инструктаж и носят отговорност за спазването на тези задълженията .

Раздел ІІІ ДЕЦА И УЧЕНИЦИ

Чл. 68 (съгл. чл. 132 от ППЗНП) Децата в детската градина в с. Малка поляна се отглеждат, обучават и възпитават при условия, които гарантират:
1. равни възможности за физическо, духовно и социално развитие;
2. усвояване на говорим български език (който не е техен майчин език), нужен за пълноценното им обучение в училище;
3. техните права, свобода и сигурност;
4. зачитане на достойнството им, уважение и любов към тях;
5. възпитаване в дух на разбирателство, мир и толерантност;
6. приобщаване към националните традиции и ценности.
Чл. 69 (съгл. чл. 133 от ППЗНП ) Учениците в СОУ „Н.Вапцаров” участват като партньори в училищното обучение и имат активна роля за постигане на целите на образователно-възпитателния процес

А. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 70 (съгл. чл. 134 ал.1 от ППЗНП ) /1/ Всеки ученик от училището има право :
1. да избира профила на обучение, предметите и дейностите, предвидени в учебния план като избираеми;
2. да участва по свой избор в организираните от училището извънкласни и извънучилищни дейности;
3. да получава от учителите информация по въпросите, свързани с неговото обучение;
4. да получава от учителите и от други длъжностни лица информация и консултации по професионалното му ориентиране и развитие;
5. да получава от учителите консултации при организиране на самостоятелната си подготовка;
6. да получава индивидуална помощ от учителите съобразно специфичните си педагогически потребности;
7. да бъде насочван, стимулиран и подпомаган за развитие на своите дарби, умствени и физически способности;
8. да бъде защитен от училището при накърняване на личното му достойнство и нарушаване на човешките му права;
9. да дава мнения и предложения пред директора на училището по отношение на организацията и провеждането на цялостната дейност на училището;
10. да ползва безплатно училищната материално - техническа база в учебно време, както и в извънучебно време за развитие на интересите и способностите си по ред, определен от директора на училището;
11. да участва в работата на педагогическия съвет в качеството си на представител на класа , ако е поканен при обсъждане резултатите от обучението, награждаване и наказване на ученици;
12. да получава стипендия при условия и по ред, определени с нормативен акт на министерския съвет.
/2/ Ученик от училището няма право:
1. да отсъства от учебни занятия без уважителни причини;
2. да отказва изпълнение на учебните си задължения;
3. да нарушава общоприетия ред и дисциплина, да уврежда училищното имущество;
4. да поругава училищните символи и ритуали;
5. да извършва противообществени прояви и деяния, с които нарушава законите на страната и разпоредбите на този правилник;
6. да участва в хазартни игри, да пуши , да употребява или пласира наркотични средства или алкохол;
7. да участва в политически партии и организации до навършването на 18 – годишна възраст , да пропагандира политическа или религиозна дейност в училище;
8. да унижава личното достойнство на съучениците си, да упражнява физическо и психическо насилие срещу тях , свързано с религиозни, етнически, социални или полови различия;
9. да накърнява с поведението си авторитета и достойнството на учителя;
10. да създава пречки на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения;
11. да носи хладно или огнестрелно оръжие и да заплашва живота и здравето на другите ученици;
12. да използва мобилен телефон за разговори или развлечения по време на учебен час.
Чл. 71 (съгл. чл. 135 от ППЗНП) Всеки ученик от училището е длъжен:
1. да изпълнява задълженията си, определени с ППЗНП и този правилник;
2. да съхранява авторитета на училището и да опазва и развива училищните традиции;
3. да опазва училищното имущество и да възстанови в пълен размер нанесени от него щети;
4. да съблюдава лична хигиена , да посещава училището с подходящо и естетично облекло;
5. да носи училищните символи и униформени елементи;
6. да проявява уважение към личността и труда на педагозите и непедагогическия персонал в училището , както и на останалите ученици;
7. да носи ученическата си карта в училище и извън него;

Б. ОТСЪСТВИЯ И НАКАЗАНИЯ

Чл. 72 /1/ (съгл. чл. 136 ал.1 от ППЗНП) Отсъствието на ученик от училището от учебни занятия по уважителни причини се удостоверява с медицинска бележка, документ от спортния или творческия клуб, в който членува или уведомително писмо от родителя/настойника.
/2/ Медицинските бележки се приемат от класния ръководител с подпис на родителя на ученика и заверка от медицинското лице в училище;
/3/ Срокът за представянето на медицинските бележки е до 3 дни след завръщането на боледуващия ученик на училище;
/4/ Медицинските бележки се съхраняват от класния ръководител и се представят при проверка до 2 учебни години;
/5/ Ученикът може да отсъства от учебни занятия с молба от родителя:
1. един ден – с разрешение на класния ръководител;
2. три дни – с разрешение на директора.
/6/ Молбата за освобождаване от родителя се входира най-късно един ден преди отсъствието на ученика. Ако този срок не е спазен, молбата не се удовлетворява.
Чл. 73 /1/ По медицински предписания ученик със здравословни проблеми може да бъде освободен от активно участие в часовете по учебния предмет „Физическо възпитание и спорт”
/2/ Освобождаването на ученика става след подаване на молба от родителя, придружена от медицински документ от ЛКК, и по решение на педагогическия съвет.
/3/ за освобождаване на ученика директорът издава заповед, в която се упоменава:
1. срокът за освобождаването;
2. мястото на пребиваване на ученика по време на часа и задълженията му;
3. отговорностите на учителя към освободения ученик
Чл. 74 /1/ (съгл. чл. 137 ал.1 от ППЗНП) Отсъствие на ученик от учебен час без уважителни причини е неизвинено отсъствие.
/2/ (съгл. чл. 137 ал.2 от ППЗНП) Закъснение до 15 минути от началото на часа е 1/3 неизвинено отсъствие.
Чл. 75 (съгл. чл. 29а ал.1 от Наредба №3 ) Ученици, чиито отсъствия (извинени и/или неизвинени ) не позволяват да получат минималния брой текущи оценки за оформяне на срочна оценка, се явяват на изпит по чл.32 ал.1 т.3 и чл. 37 ал1 т.1 и ал.2
Чл. 76 (съгл. чл. 138 от ППЗНП) /1/За допуснатите отсъствия по чл.72 ал.1 и по чл.74 класният ръководител своевременно уведомява родителя/настойника на ученика.
/2/ Уведомяването става чрез вписване в ученическата книжка на ученика и чрез уведомително писмо, което се изпраща за всеки 5 неизвинени и 10 извинени отсъствия;
Чл. 77 (съгл. чл. 139 ал.1 от ППЗНП) За неизпълнение на задълженията си , определени с ППЗНП и този правилник, както и за допуснати неизвинени отсъствия ,всеки ученик от училището се наказва със:
1. забележка;
2. предупреждение за преместване в друго училище;
3. преместване в друго училище до края на учебната година;
4. преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение – за ученици, навършили 16-годишна възраст;
Чл. 78 (съгл. чл. 140 ал.2 от ППЗНП) /1/ Наказанието забележка се налага за леки нарушения на ПДУ , както и за допуснати над 5 неизвинени отсъствия.
/2/ Наказанието предупреждение за преместване в друго училище се налага за сериозни нарушения на ПДУ , задълженията на ученика и/или за допуснати над 10 неизвинени отсъствия.
/3/ 1. Наказанието преместване в друго училище се налага като крайна мярка за груби нарушения на ПДУ, категорично неспазване на учениковите задължения, както и за направени над 15 неизвинени отсъствия;
2. (съгл. чл. 140 ал.3 от ППЗНП) Наказанието по т. 1 не може да се наложи на ученик от последния гимназиален клас
/4/ Наказанието преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение се налага на ученици от гимназиална училищна степен, които са направили голям брой отсъствия , което не позволява да им бъде оформена срочна или годишна оценка, които имат нехайно отношение към учебния процес и липса на мотивация за учене.
Чл. 79 /1/ (съгл. чл. 139 ал.2 от ППЗНП) Наказанията по чл. 77 от този правилник се налагат след писмен доклад на класния ръководител;
/2/ (съгл. чл. 139 ал.2 от ППЗНП) Наказанията по чл. 77 т. 2, т.3 и т.4 се налагат с решение на Педагогическия съвет.
/3/ (съгл. чл. 139 ал.3 от ППЗНП) До 3 дни преди подаване на доклада класният ръководител е длъжен:
1. да проведе разговор с провинения ученик в присъствието на педагогическия съветник;
2. да уведоми родителите за предстоящото наказание, да разговаря с тях, ако наказанието е по чл. 77 т. 2 , т.3 и т.4;
3. да подаде уведомление до комисията за ПППМН, ако наказанието е по чл. 77 т. 2 , т.3 и т.4;
4. съвместно с педагогическия съветник да изпрати уведомително писмо до „Агенция за закрила на детето”, за да бъде консултиран ученикът
/4/ (съгл. чл. 139 ал.6 от ППЗНП) На заседанието на педагогическия съвет се поканват да присъстват провиненият ученик, родител или настойник, представител на класа.
Чл. 80 (съгл. чл. 139 ал.2 от ППЗНП) /1/За налагане на наказанията по чл. 77 директорът издава заповед;
/2/ (съгл. чл. 139 ал.5 от ППЗНП) Преди налагане на наказанието директорът е длъжен да изслуша ученика , да изясни обстоятелствата и фактите за нарушението ;
/3/ (съгл. чл. 139 ал.7 от ППЗНП) В заповедта си директорът трябва да посочи:
1.вида на наказанието;
2.причините за налагане на наказанието;
3.срокът на наказанието.
/4/ (съгл. чл. 139 ал.9 от ППЗНП) Наказанията по чл. 77 се заличават с изтичането на учебната година. Наказанията по чл.77 т.1 и т.2 могат да се заличат и предсрочно по реда на тяхното налагане;
/5/ (съгл. чл. 139 ал.8 от ППЗНП) Наказанията по чл.77 т.3 и т.4 влизат в сила през следващата учебна година ,ако са наложени до 30 учебни дни края на втория учебен срок
/6/ (съгл. чл. 139 ал.10 от ППЗНП) Наказанията и тяхното заличаване се вписват в ученическата книжка и в дневника на класа;
/7/ (съгл. чл. 139 ал.12 от ППЗНП) Заповедите на директора за наложени наказания могат да се обжалват пред началника на РИО
Чл. 81 /1/ По решение на педагогическия съвет като възпитателна мярка могат да бъдат налагани и следните наказания:
1. Преместване от една паралелка в друга – поради възникнали междуличностни конфликти, нарушен микроклимат, неизпълнени задължения от страна на ученика;
2. Лишаване от право на стипендия – за ученици стипендианти, които са допуснали над 3 неизвинени отсъствия;
3. Труд в полза на училището – за ученици с груби нарушения на ПДУ , за виновно похабяване на училищно имущество , за допуснати неизвинени отсъствия.
/2/ Наказанията по ал.1 се налагат по реда на наказанията по чл. 77
/3/ 1. Наказанието по чл.81 т.3 може да се налага като самостоятелно , заместващо или съпътстващо наказание към наказанията по чл. 77 ;
2. Наказанието по чл.81 т.3 се налага след изразено писмено съгласие от родителя на провинилия се ученик.
3. Наказанието се налага като конкретна дейност , незастрашаваща здравето и живота на ученика;
В. НАГРАДИ И ПООЩРЕНИЯ

Чл. 82 (съгл. чл. 134 ал. 1, т.11 от ППЗНП) /1/ За високи постижения в учебната, извънкласната и извънучилищната дейност, за издигане авторитета на училището учениците могат да бъдат поощряване и награждавани с морални и материални награди;
/2/ Моралните награди могат да бъдат:
1. устна похвала пред класа и училището;
2. писмена заповед на директора за изказване на похвала;
3. похвална грамота до ученика;
4. благодарствено писмо до семейството на ученика;
5. вписване на ученика в Златната книга на училището;
6. удостояване на ученика с наградна значка;
/3/ С наградите по ал. 2 т.5 и т.6 се удостояват ученици с изключителни постижения в учебния труд или висок принос към училището , както и на зрелостници, завършващи средното си образование с пълно отличие
/4/ Наградите се връчват както следва:
1. по ал.2 т. 1, т.2 след доклад на класния ръководител;
2. по ал. 2 т. 3 , т.4 , т.5, т.6 след доклад на класния ръководител по решение на педагогическия съвет
/5/ За връчените награди директорът издава заповед , в която упоменава името на наградения ученик и заслугите за наградата
/6/ Наградите се вписват в ученическата книжка на ученика и в дневника на класа

Глава четвърта
УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

Раздел І ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 83 /1/ (съгл. чл. 141 ал. 1 от ППЗНП) Основен орган на управление на училището е директорът.
/2/ (съгл. чл. 147 ал. 1 от ППЗНП) Директорът , като орган на управление :
1. организира, контролира и отговаря за цялостната дейност на училището;
2. спазва и прилага ДОИ;
3. осигурява безопасни условия на обучение, възпитание и труд;
4. представлява училището пред органи, организации и лица и сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност, съобразно възложените му правомощия;
5. отговаря за целесъобразното изразходване на бюджета на училището;
6. сключва и прекратява трудови договори с помощник-директорите, учителите и всички работещи в училището;
7. обявява свободните работни места в бюрата по труда и в инспекторатите по образованието в 3-дневен срок от тяхното овакантяване;
8. награждава и наказва ученици, учители и служители в съответствие с Кодекса на труда, ЗНП , ППЗНП и този правилник;
9. организира приемането на деца и ученици и обучението и възпитанието им в съответствие с ДОИ;
10. подписва и подпечатва документи за преместване на ученици, за завършен клас и степен на образование, за професионална квалификация и съхранява печата на училището с държавния герб;
11. предприема мерки за предотвратяване на форми на дискриминация в училището;
12. съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения по чл. 47 и чл. 48 от ЗНП;
13. контролира и отговаря за правилното водене и съхранение на задължителната документация и съхранява учебната документация;
14. изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на длъжностите и работните заплати;
15. изготвя длъжностни характеристики и правилник за вътрешния трудов ред за работещите в училището и съблюдава тяхното спазване;
/3/ (съгл. чл. 147 ал. 2 от ППЗНП) Директорът е председател на педагогическия съвет , подготвя заседанията му и осигурява изпълнение на решенията му;
/4/ Разпорежданията на директора са задължителни за учениците, учителите, служителите и работниците в училището и са препоръчителни за родителите;
/5/ (съгл. чл. 147 ал. 4 от ППЗНП) Административните актове на директора могат да бъдат отменяни от началника на РИО.
/6/ (съгл. чл. 148 ал. 4 от ППЗНП) При отсъствие от работа за време по-малко от 30 календарни дни директорът определя със заповед свой заместник, като фиксира правомощията му.
Чл. 84 /1/(съгл. чл. 149 от ППЗНП ) Помощник-директорите подпомагат директора при организирането и контрола на учебната и административната дейност на училището съгласно нормативните актове в системата на народната просвета и съответната длъжностна характеристика.
/2/ Помощник-директорът по учебната дейност организира и контролира:
1. провеждането на ОВП;
2. работата на педагогическия персонал с учебните часове, извънкласните и извънурочни форми;
3. правилното водене на учебната документация;
4. допълнителната работа със ученици със СОП;
5. самостоятелната и индивидуална форма на обучение в училището;
/3/ Помощник-директорът по административно-стопанските въпроси организира и контролира:
1. осигуряването на оптимални условия за осъществяване на ОВП
2. дейността на помощния и обслужващ персонал;
3. правилното водене и съхраняване на документацията по трудовоправните отношения;
4. осигуряването на ЗБУТ и ППО и хигиена на труда в училището;
5. опазването и обогатяването на МТБ;
6. връзките на училището с извънучилищни фактори;
/4/ (съгл. чл. 4 т.3 от Наредба №4 /16.04.2003 ) Помощник-директорите работят по годишен и месечни планове за контролната дейност и водят Книга за контролната дейност на пом.-директора.

Раздел ІІ ПЕДАГОГИЧЕСКИЯТ СЪВЕТ

Чл. 85 (съгл. чл. 150 ал. 1 от ППЗНП) /1/Педагогическият съвет на училището е специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси;
/2/ (съгл. чл. 150 ал. 2 от ППЗНП) Функциите на педагогическия съвет на училището са определени с чл.150 ал.1 от ППЗНП :
1. приема стратегия за развитие на училището и я актуализира всяка година;
2. приема правилника за дейността на училището;
3. приема училищния учебен план;
4. избира формите на обучение;
5. обсъжда и взема решения по резултатите от обучението;
6. определя начина за приемане на ученици в училището при спазване на изискванията на нормативните документи;
7. приема учебни планове за индивидуална форма на обучение;
8. прави предложения на директора за награждаване на ученици и за налагане на наказания " преместване в друго училище до края на учебната година " и преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение - за ученици навършили 16 - годишна възраст ".
9. определя дейностите извън държавните образователни изисквания и приема програми за осъществяването им;
10. взема решение за преместване на учениците в самостоятелна форма на обучение в случаите по чл. 84, ал. 2, т. 1 от ППЗНП;
11. обсъжда резултатите от работата на училищната библиотека и дава препоръки за дейността й;
12. утвърждава униформено облекло, училищни символи и ритуали, по предложение на училищното настоятелство.
Чл. 86 /1/ (съгл. чл. 152 ал. 1 от ППЗНП) Педагогическият съвет се свиква най-малко веднъж на два месеца от директора на училището;
/2/ Педагогическият съвет работи по Правилник за дейността на педагогическия съвет, който може да бъде актуализиран по всяко време;
/3/ Заседанията на педагогическия съвет се планират в началото на всяка учебна година и планът се приема на първото заседание за годината;
/4/ (съгл. чл. 152 ал. 1 от ППЗНП) Извънредно заседание на педагогическия съвет може да бъде свикано с писмено заявление на най-малко 1/3 от списъчния състав на съвета;
/5/ При особено тежка и спешни случаи заседание на педагогическия съвет може да свика и училищното ръководство
/6/ (съгл. чл. 152 ал. 4 от ППЗНП) За всяко заседание на педагогическия съвет се води протокол в Книга за протоколи от заседанията на педагогическия съвет.

Раздел ІІІ УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО и УЧЕНИЧЕСКИЯТ СЪВЕТ

Чл. 87/1/ (съгл. чл. 153 ал. 1 от ППЗНП)Училищното настоятелство е обществен орган за подпомагане дейността на училището;
/2/ Устройството и дейността на Училищното настоятелство се урежда съгласно разпоредбите на Закона за народната просвета, Закона за юридическите лица с нестопанска цел и неговия устав.
/3/ Настоятелството на училището осъществява дейността си съгласно своя устав и по предварително разработен и съгласуван с училищното ръководство план;
/4/ (съгл. чл. 46 в от ЗНП) Настоятелството в училището:
1. прави предложения пред съответните органи за решаване на текущи проблеми на училището;
2. съдейства за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства за училището и контролира целесъобразното им разходване;
3. подпомага поддържането на МТБ на училището;
4. организира охраната на училището и учениците;
5. партнира на училището в разработването и реализирането на училищни програми, проекти и други инициативи, свързани с обучението и възпитанието на учениците ;
6. съдейства за разнообразяване формите за извънкласни и извънучилищни дейности на учениците, за техния отдих и спорт;
7. работи за спечелване на обществена подкрепа за училището;
8. сигнализира компетентните органи за нарушения в системата на образованието;
9. организира и подпомага дейността на Училището за родители , организирано от училището;
10. подпомага социално слабите ученици;
11. съдейства на комисията за ПППМН;
12. подпомага дейността на училището в противодействието му срещу наркоманиите и дискриминацията във всички нейни форми на проявление.
13. обезпечава решението на училището за задължителна училищна униформа;
/5/ Председателят на Съвета на настоятелите има постоянно присъствие на заседанията на педагогическия съвет , без право на гласуване.
Чл. 88 /1/ В училището функционират органи на ученическото самоуправление :
1. Съвет на паралелката;
2. Ученически съвет на училището.
/2/ Съветът на паралелката се състои от 3 ученици, единият от които е председател. Председателят представя паралелката в училищния съвет и изразява общото становище по проблеми на заседания на педагогическия съвет.
/3/ 1. Ученическият съвет е партньор на училищното ръководство в планиране, организиране и реализиране дейността на училището.
2. В състава на ученическия съвет на училището влизат председателите на паралелковите съвети от VІІ до ХІІ клас. Между тях се избира председател на ученическия съвет.
3. Ученическият съвет работи по план, разработен и приет в началото на учебната година и съгласуван с годишния план на училището.
4. Всяка година ( на 9.05. ) в училището се провежда Ден на ученическото самоуправление, което се подготвя, реализира и отчита под ръководството на педагогическия съветник и педагогическия персонал на училището.

Глава пета
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ДОКУМЕНТАЦИЯ В УЧИЛИЩЕТО

Чл. 89 (съгл. чл. 154 от ППЗНП) /1/В училището се води задължителна документация със срокове на съхранение както следва:
1. книга за подлежащите на задължително обучение деца до 16-годишна възраст – 5 години;
2. сведение за организацията на дейността на училището за учебната година ( списък-образец №1) – 5 години;
3. дневник на всяка паралелка – 5 години;
4. материална книга за взетите учебни часове – до следващата финансова ревизия;
5. главна книга за учениците от І до VІІІ клас и лични картони за учениците от ІХ до ХІІ клас – срок постоянен;
6. протоколи от изпитите – 10 години;
7. книга за резултати от изпитите на учениците в самостоятелна и индивидуална форма на обучение – постоянен;
8. регистрационни книги за издадените документи за завършена степен на образование и придобита професионална квалификация – постоянен;
9. входящ и изходящ дневник – 5 години;
10. книга за регистриране заповедите на директора и приложените заповеди към нея- 5 години;
11. книга за контролната дейност в училището – 5 години;
12. книга с протоколи от заседанията на педагогическия съвет – 5 години;
13. инвентарна книга и отчетни форми и счетоводни регистри – съгласно закона за счетоводството;
14. книга за санитарното състояние – 5 години;
15. книга за регистриране на даренията – постоянен;
/2/ Документите по ал. 1 т. 1,2,3,4,5,6,7,8 и 15 се водят по образци, утвърдени от министъра на образованието и науката;
/3/ В училището може да се води и летописна книга, Златна книга или друга документация, свързана с дейността на училището.
Чл. 90 (съгл. чл. 155 от ППЗНП) /1/Ученическата книжка, личната карта, удостоверението за завършен начален етап на основно образование, свидетелството за основно образование, диплома за средно образование, дубликатите на свидетелството за основно образование и дипломата за средно образование се издават по образци, утвърдени от министъра на образованието и науката и се заверяват от директора на училището;
/2/ За издаване на дубликати на удостоверение за завършен клас, удостоверение за завършен начален етап на основно образование се ползват утвърдените от МОН образци на документите, като се изписва „ДУБЛИКАТ” и се удостоверява с подписа на директора и печата на училището.
/3/ Изискванията към формата, съдържанието, воденето и съхранението на задължителната документация в училището се определя с държавното образователно изискване за документите за системата на народната просвета и други нормативни актове.

Глава шеста
ФИНАНСИРАНЕ НА УЧИЛИЩЕТО

Чл. 90 (съгл. чл. 159 от ППЗНП) Училището се финансира от:
1. Чрез общинския бюджет от постъпления от държавния бюджет;
2. От общинския бюджет;
3. от спонсорства и дарения.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1 При евакуация всички ученици, учители и помощен персонал изпълняват точно действията, описани според плана за евакуация и използват указаните изходи.
§ 2 /1/ Целият списъчен състав на училището преминава инструктажи за безопасни условия на обучение и труд както следва:
1. Учениците – в началото на учебната година (15.09.) , след коледната ваканция и след пролетната ваканция - от класния ръководител
2. Щатния персонал и останалите работещи в района на училището се инструктира на всеки три месеца – от пом.директора по АСД.
/2/ Инструктажите се регистрират в специални инструктажни дневници и се съхраняват от пом.-директора по АСД.
§ 3 Заверяването на училищната документация и осъществяването на контрол по нейното водене се извършва от директора и пом.-директорите.
§ 4 /1/ При допусната грешка в документ с фабрична номерация, същият се унищожава по реда на чл. … от Наредба № 4 за документите за системата на народната просвета.
/2/ При допусната грешка в документ, който е прономерован и прошнурован, грешката се зачертава с червен химикал , нанася се корекцията и се заверява с подписа на директора и печата на училището.
/3/ При грешка в документ, който не е прономерован и прошнурован, същият се унищожава и се изготвя нов;
/4/ Не се допуска използването на коректор, гума или незаверени поправки по всички видове училищна документация, както и документи или част от документи , написани с молив.
§ 5 Учениците от училището получават документ за завършен клас, степен на образование или удостоверение за преместване след представяне на документ от библиотеката за задълженията на ученика и подпис на класния ръководител за отговорности на ученика към материално-техническата база в училището и други училищни ангажименти.
§ 6 /1/ В училището е установен пропускателен режим , осъществяван от охранителна фирма.
/2/ Учениците се допускат в училището след показване на ученическа карта или ученическа книжка на охранителя или дежурния учител;
/3/ Външни лица се допускат в сградата на училището след представяне на документ за самоличност, чиито данни се записват в специален дневник от охранителя. При отказ да се легитимират , лицата не се допускат в училището.
/4/ Всички посетители в сградата на училището са длъжни да изпълняват указанията на охраната и дежурните учители, относно спазването на вътрешния ред и ненарушаването на дейността на училището.
/5/ Лица в нетрезво състояние , в състояние на афект, с кучета или оръжие не се допускат в сградата на училището.
/6/ Всички срещи , разговори и консултации на родители или други външни лица с учител от училището става извън учебния час. Забранява се нарушаване ритъма на учебната дейност заради нерегламентирани посещения на външни лица под какъвто и да е предлог.
§ 7 /1/ Училищният инвентар се зачислява на работници, служители и учители в училище от домакина срещу подпис в инвентаризационен опис.
/2/ Веднъж годишно от месец септември до месец декември се извършва инвентаризация на училищното имущество от комисия, назначена от директора.
/3/ В срока, определен по ал. 2 се извършва инвентаризация и на училищната библиотека.
/4/ Заповед за прекратяване на трудов договор се изготвя по указание на директора след представяне на контролен лист за отчетен инвентар , подписан от помощник-директора, библиотекаря и домакина .
§ 8 Директорът със заповед определя кой да ползва и съхранява печата на училището и какви документи да се подпечатват.
§ 9 За неуредените или неконкретизирани с този правилник въпроси директорът издава заповеди.
§ 10 /1/ Правилникът влиза в сила от датата на приемането му заседание на педагогическия съвет и се актуализира при промяна на документи от по-висш ранг или при възникване на нови ситуации в училище;
/2/ Актуализацията се извършва по реда на приемането на правилника.

Клуб "Дебати"


От 2006г. в училището функционира клуб "Дебати".Идеята стана възможна след спечелването на Проект"Аз и ти да се преоткрием" по Програма "Междуетническо взаимодействие"с подкрепата на Американската агенция за международно развитие и Фондация"Партньори България"
Дебатите са една интелектуална игра,която развива умения за критическо мислене, логическо аргументиране, организиране на мислите и излагането им ясно, ефективно и убедително.Девизът на клуба е:"Да се учим и да се забавляваме

Вокална група "Усмивка"


На 23.04.1998г. се ражда детската формация с ръководител Таня Бижева.Първите си записи талантливите малчугани реализират в НДК гр.София през 2001г. От тогава нашата "Усмивка" е емблемата на училището. Песните им цветни и мелодични, сякаш ни казват:"Човече,усмихни се! е свъсвай вежди, а кажи здравей на новия ден!" Печели награди от много музикални конкурси и фестивали. Децата пеят и озаряват душите ни, вдъхват надежда и вяра за утрешния ден.

Школа по изобразително изкуство


През тези 25г. рисунките на учениците от СОУ"Н.Вапцаров" летяха до Англия, Германия, Македония, Япония и много други страни където печелиха - медали, грамоти, дипломи, плакети, сертификати, първи и призови места, парични и предметни награди.Те представиха училището, града, България пред света.Чрез своите творби децата разказваха за своите чувства и мечти, за нашите традиции и обичаи.За красотата на българската природа, за нашата славна история, за това, че и ние сме дали нещо на света.

Училищно радио "ВЕЗНИ"


Това е най-новата продобивка на СОУ"Н.Й.Вапцаров".Радиото работи по програмна схема изготевена от учениците,отбелязват се всички прасници и събития от училищния и извънучилищен живот.Утвърдени са пстоянни рубрики,съобразени с желанията и интересите на различните възрастови групи.
Всеки ученик работи доброволно със състезанието за мисията,която изпълнява.А тя е:"Да сме информирани, да се забавляваме, да се научим, да можем,да се изявяваме, да споделяме важните неща около себе си".
С Радио "Везни"животът в училище СОУ"Н.Й.Вапцаров" е по- интересен,по-ярък,по-цветен,по-емоционален.ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

Раздел І
Основание за издаване на Правилника за вътрешния трудов ред

Чл.1. (1) Настоящият Правилник за вътрешния трудов ред в Средно общообразователно училище "Никола Йонков Вапцаров" – гр. Айтос, общ. Айтос, обл. Бургаска се издава на основание член 181 от Кодекса на труда с цел да конкретизира правата и задълженията на работниците/служителите и на работодателя по трудови правоотношения и урежда организацията на труда в училището, съобразно особеностите на дейността на училището .
(2) ПВТР се изработва и утвърждава от директора при спазване на процедурата, установена от чл. 37 от КТ и се променя и допълва по реда на неговото приемане.
(3) При изменение на разпоредбите на КТ и останалите нормативни актове, имащи отношение към разпоредбите на Правилника, директорът е длъжен в 30-дневен срок да внесе необходимите промени в него.
(4) ПВТР е задължителен за всички работници и служители, които изпълняват задължения на територията на училището, произтичащи от трудови и граждански договори, в това число и на временно командированите от друг работодател за времето на тяхното пребиваване и работа.
Чл.2. (1) В този Правилник за вътрешния трудов ред в Средно общообразователно училище "Никола Йонков Вапцаров" – гр. Айтос, общ. Айтос, обл. Бургаска за някои от изброените по-долу наименования ще бъдат използвани следните съкращения:
1. ДОИ - държавни образователни изисквания.
2. ДХ - длъжностна /-ни/ характеристика /-и/.
3. ЕК - експертна комисия.
4. ЗНП - Закон за народната просвета.
5. ЗЗЛД - Закон за защита на личните данни.
6. КТ - Кодекс на труда.
7. ДОО – държавно и обществено осигуряване.
8. МА – материални активи.
9. МОЛ – материално -отговорно лице.
10. МОН - Министерство на образованието и науката.
11. НРВПО - Наредба за работното време, почивките и отпуските.
12. НП - непедагогически персонал - ЗАТС, домакин, библиотекар, училищен майстор,огняр, хигиенист.
13. НАП – национална агенция по приходите.
14. ПВТР - Правилник за вътрешния трудов ред на СОУ „Никола Й.Вапцаров” – гр. Айтос
15. ПДУ - Правилник да дейността на СОУ „Никола Й.Вапцаров” – гр. Айтос
16. ПИГ - полуинтернатна група.
17. ПКС - професионално-квалификационна /-и/ степен/-и/.
18. ПОБУВОТ - Правилник за осигуряване на безопасни условия, на възпитание, обучение и труд на СОУ „Никола Й.Вапцаров” – гр. Айтос
19. ПП - педагогически персонал - учители, възпитатели, детски учител,педагогически съветник ,ресурсен учител и външни лектори .
20. ППЗНП - Правилник за прилагане на Закона за народната просвета.
21. ПС - Педагогически съвет на СОУ „Никола Й.Вапцаров” – гр. Айтос
22. ОВП – образователно - възпитателен процес.
23. ОВД - образователно възпитателна дейност.
24. ЗАТС - завеждащ административно - техническа служба.

(2) По смисъла на този Правилник :
1. Място на работа е училищната територия на СОУ „Никола Й. Вапцаров” и училищната територия в с. Малка поляна.
2. Район на училището е училищният двор и училищната сграда в гр. Айтос , респективно в с. Малка поляна.
3. Работно място е учителска стая, класната стая/кабинет, дирекция,административни, технически и складови помещения , физкултурен салон и/или спортна площадка.
4. Вътрешната документация е:
4.1. Учебна документация - планове на училището, тематични планове по предмети на учителите, отчети за дейността,справки за ОВП;
4.2. Документация за управление на училището - вътрешни правилници, заповеди, инструкции, отчети, книги, регистри.
5. Външна документация е:
5.1. Учебна документация - ЗНП, ППЗНП, Учебни програми, Учебни планове, КТ и др.;
5.2. Документация за управление на училището - Закони, правилници, постановления, наредби, писма.
6. Първичен документ е този документ, който служи за документиране на стопанските операции в бюджета и е в съответствие с Албума за първичните счетоводни документи.
7. Педагогически специалисти са: учители, възпитатели, педагогически съветници и външни лектори.
8. Работници – училищен майстор, огняр, хигиенист.
9. Служители са всички учители, възпитатели, външни лектори, ЗАТС, домакин, библиотекар и медицински фелдшер.
10. Външни лица - външни лица по смисъла на този правилник са всички лица, които не се обучават в училището или не изпълняват трудови задължения в него по силата на трудов или граждански договор.

Раздел ІІ
Възникване, изменение и прекратяване на трудовите правоотношения

Процедура по сключване на трудов договор
Чл.3. (1) При сключване на трудов договор се изискват следните документи:
1. Копие на документ за самоличност / лична карта / - копието се сравнява и заверява при подаването , а оригиналът се връща веднага;
2. Копие на документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен - при подаването се сравнява с оригинала и заверява от длъжностното лице.
3. Автобиография – CV формат
4. Документ за стаж по специалността, когато се изисква такъв;
5. Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след прекъсване на трудови правоотношения за срок над 3 месеца.
6. Удостоверение от психо-диспансер, че лицето не се води на отчет.
7. Свидетелство за съдимост, когато със закон или друг нормативен акт се изисква удостоверението на съдебно минало; когато лицето постъпва за първи път на работа или след прекъсване на трудови правоотношения за срок над 3 месеца;
8. Служебна бележка, че лицето е преминало първоначален инструктаж по охрана на труда и противопожарна охрана.
9. Подписана от работника или служителя Длъжностна характеристика, в която се декларира, че лицето е запознато със задълженията, отговорностите и правата си и приема да ги изпълнява.
10. Подписана от работника или служителя декларация, че се е запознал и задължава да спазва ПДУ, ПОБУВОТ и ПВТР, а за ПП и Етичния кодекс на работещите с деца;
11. Подписана от работника или служителя декларация, че предоставя доброволно личните си данни за ползване при съответни правила.
12. При отделни случаи директорът на училището може да изиска характеристика или препоръка от предишен работодател.
(2) Форма на трудовия договор:
1. Трудовият договор се изготвя от ЗАТС и сключва в писмена форма в три екземпляра;
2. Единият екземпляр се завежда в книга „Трудови заповеди”на училището, вторият екземпляр се връчва на работника/служителя срещу подпис, а третият екземпляр се съхранява в личното досие на работника/служителя.
3. Копие, заверено от директора на училището, от сключения трудов договор се изпраща в Дирекция "ОКВСТ" - гр. Айтос
4. ЗАТС изготвя и представя в НАП Уведомление по чл. 62, ал. 4 от КТ, като спазва законните за това срокове.
(3) Трудовият договор се смята за сключен от момента, в който подписаният от двете страни договор и уведомлението до НАП са получени от работника или служителя срещу подпис.
(4) Директорът на училището при наличието на обективни обстоятелства може да сключи с работниците и служителите, работещи по трудови правоотношения в училището, трудов договор за допълнителен труд при същия работодател.

Раздел ІІІ
Организация на работното време, почивките и отпуските

Чл.4. (1) Продължителността на работното време за всички работници и служители на пълно работно време е 8 часа дневно, 40 часа седмично при пет- дневна работна седмица.
(2) Продължителността на работното време на ПП по време на учебни занятия е:
1. за пом.-директора по АСД – 8 астрономически часа дневно ( от 8.00-12.00 ; 13.00-17.00ч.) на основание на Наредба № 5/14.05.2002 г. на МОН, участие в заседание на ПС, родителски срещи, консултации и другите задължения, произтичащи от ЗНП, ППЗНП, ПДУ и ПОБУВОТ и други нормативни актове, действащи в системата на народната просвета.
2. за пом.-директора по УД – 8 астрономически часа седмично ( от 7.00 – 15.00 ч / 11.30 – 19.30ч.) на основание на Наредба № 5/14.05.2002 г. на МОН, участие в заседание на ПС, родителски срещи, консултации и другите задължения, произтичащи от ЗНП, ППЗНП, ПДУ и ПОБУВОТ и други нормативни актове, действащи в системата на народната просвета.
3. за учители - съгласно седмичната и годишната им норма за преподавателска заетост, на основание на Наредба № 5/14.05.2002 г. на МОН, участие в заседание на ПС, родителски срещи, консултации и другите задължения, произтичащи от ЗНП, ППЗНП, ПДУ и ПОБУВОТ и други нормативни актове, действащи в системата на народната просвета.
4. за педагогически съветник – 6 астрономически часа седмично ( 9.00 – 15.30ч.) и до изчерпване на задълженията към дневната организация на дейността в училище
5. за възпитатели - 6 астрономически часа дневно ( 7.30-13.30 / 11.30-17.30 ) и един целодневен ден седмично по график на основание на Наредба № 5/14.05.2002 г. на МОН, участие в заседание на ПС, родителски срещи, консултации и другите задължения, произтичащи от ЗНП, ППЗНП, ПДУ и ПОБУВОТ и други нормативни актове, действащи в системата на народната просвета.
6. библиотекар - 8 астрономически часа дневно ( 8.00-12.00 ; 13.00 – 17.00 )
7. за завеждащ АТС - 8 астрономически часа дневно ( 8.00-12.00 ; 13.00 – 17.00 )
8. за домакин - 8 астрономически часа дневно ( 8.00-12.00 ; 13.00 – 17.00 )
9. за работник поддръжка - 8 астрономически часа дневно ( 8.00-12.00 ; 13.00 – 17.00)
10. за чистачки- двусменен режим на работа при 8 часов работен ден ( 6.30 – 14.30 ; 11.30 – 19.30)
11. за огняр – летен период 8 астрономически часа дневно ( 8.00-12.00 ; 13.00 – 17.00) ; зимен период – двусменен режим на работа 5.00 – 13.00 / 12.00 – 20.00ч.). При нужда се формира по-гъвкаво работно време.
(3) Всеки учител е длъжен да се яви в училище 15 минути преди началото на съответния учебния час, съгласно работния график и седмичното разписание на училището. Дежурните учители се явяват на работа 30 минути преди започване на учебния ден ( 7.00 / 13.00 часа), независимо от дневното си разписание.
(4) Началото на работното време на ПП през неучебно време (ваканции на учениците) е 8.00 часа , краят – 14.30 часа ( по силата на чл. от БКТД и чл. от КТД ). Почивка от 12.00 до 12.30 часа.
(5) ПП и НП са длъжни да спазват установените в алинея (2) начало и край на работния ден , да бъдат на работните си места и да изпълняват всички свои задължения, произтичащи от ДХ.
(6) В случаите, когато учител, служител или работник не може да се яви на работа , е длъжен да уведоми своевременно директора или член на училищното ръководство.
(7) Завеждащият АТС е длъжен да води точна отчетност за отработените дни на ПП и НП и да изготвя месечен отчет ( форма 76)
Отпуски
Чл. 5. (1) Размерът на платения годишен отпуск на ПП и НП се определя от КТ-чл.155, т. 5, НРВПО чл. 24-31 и КТД и е за календарна година.
(2) Платеният годишен отпуск се ползва до края на календарната година, за която се отнася, и по график , изработен от пом.-директора по АСД и синдикалните председатели и утвърден от директора на училището.
(3) Неплатен отпуск над 30 работни дни , но за не повече от една календарна година се разрешава по изключение на ПП само след писмено съгласие на началника на РИО.
(4) За участие в процедурите за придобиване на ПКС директорът на училището осигурява през учебно време ползването на поисканата от кандидата част от редовния платен годишен отпуск по член 155, т. 5 от КТ след представяне на съответния документ за допускане до защита на ПКС за съответната календарна година както следва:
1. за придобиване на V ПКС до 3 работни дни;
2. за придобиване на ІV ПКС до 7 работни дни;
3. за придобиване на ІІІ ПКС до 7 работни дни;
4. за придобиване на ІІ ПКС до 10 работни дни;
5. за придобиване на І ПКС до 10 работни дни.
(5) Извън случаите на чл.5,ал.(4) ползването на платен годишен отпуск по член 155, т. 5 от КТ през учебно време се разрешава по изключение до 3 работни дни през една учебна година.
(6) ПП и НП имат право на платен отпуск по чл. 157, ал. 1 от КТ при случаите - сключване на граждански брак или смърт на роднина. В тридневен срок след връщането си на работа лицето , ползвало отпуск по чл. 157, ал. 1 от КТ е длъжно да представи документ, издаден от съответните органи и удостоверяващ даденото събитие.
(7) Отпуск се разрешава въз основа на подадена в деловодството на училището и заведена с входящ номер писмена молба. Молбата следва да се входира в 7-дневен срок преди предполагаемото начало (без случаите на смърт на роднина) на отпуска. В молбата следва да се посочи:
1. Вида на отпуска, който желае да му бъде отпуснат;
2. Размера /точно колко работни дни/;
3. Началната дата на ползване на отпуска, както и за коя календарна година е;
(8) Работодателят може едностранно, без съгласието на работника или служителя, да разпореди ползването на платения му годишен отпуск в следните случаи:
1. При престой в училището за повече от 5 работни дни (например грипна ваканция).
2. При ползване на отпуска едновременно от всички работници /ваканционно ползване/.
3. Когато след писмена покана от директора работникът или служителят не е поискал отпуска си до края на календарната година, за която се полага.
(9) При разрешаване на отпуск по болест от съответните здравни органи работникът или служителят е длъжен до края на деня на издаване на болничния лист да уведоми директора или член на училищното ръководство, а след изтичане на работното време да направи това на тел. 0897 964 815 и в срок до 2 работни дни (при необходимост чрез друго лице) да представи на директора на училището съответния болничен лист, амбулаторната карта и да посочи банковата сметка, по която да се изплати паричното обезщетение от ДОО.
(10) При разрешаване на отпуск за временна нетрудоспособност по време на ползване на разрешен платен отпуск работникът или служителят е длъжен да представи освен съответния медицински документ , още и писмена молба за прекъсване на редовния отпуск, както и молба за неговото продължение. Ако такава молба не е подадена, отпускът по болест не се отчита.

Раздел ІV
Вътрешна организация

Чл. 6. (1) Всеки член на ПП и НП е длъжен:
1. Да се явява навреме на работа и да бъде на работното си място до края на работното си време.
2. Да изпълнява възложените задачи и да не употребява през работно време алкохол или друго упойващо вещество.
3. Да използва цялото време за изпълнение на възложената работа.
4. Да изпълнява работата в изискуемото количество и качество.
5. Да опазва предоставената му материална база и да съдейства за обогатяването и.
6. Да бъде лоялен към директора на училището, да не злоупотребява с доверието му, да не разпространява поверителни сведения и да пази авторитета и достойнството на СОУ „Никола Й.Вапцаров” – гр. Айтос
7. Да спазва ППЗНП, КТ, ПДУ, ПОБУВОТ, длъжностната си характеристика и този правилник, и да не пречи на останалите членове на колектива да изпълняват трудовите си задължения.
8. Да съгласува работата си с другите членове на колектива да работи в екип.
(2) ПП осъществява обучение и/или възпитание на учениците в съответствие със ЗНП и нормативните актове по неговото прилагане.

Длъжностни характеристики

Чл. 7 (1) Длъжностните характеристики са едностранно волеизявление на директора на училището. Тяхното съдържание не е предмет на договаряне с работниците или служителите.
(2) Длъжностните характеристики се изготвят и утвърждават от директора на училището. Променят се при промяна на нормативните документи, на чиято база са изготвени и/или промяна на обективните реалности в училището,
водещи до изменение на правата и отговорностите на работниците и служителите.
(3) От момента, в който работникът/служителят се запознае с длъжностната си характеристика и/или настъпилите промени (отразен писмено в отделени екземпляри – по един за всяка страна от трудовите правоотношения) възниква задължението да ги спазва във вида, посочен в характеристиката.
(4) Екземпляр от длъжностните характеристики, утвърдени от директора на училището и подписани от работниците/служителите се съхраняват от ЗАТС в личните им досиета.
(5) С длъжностните характеристики не се изчерпват правните възможности директорът на училището едностранно да определя трудови задължения на работниците или служителите. При необходимост и/или по преценка директорът на училището може с писмена или с устна заповед да възлага субективни законосъобразни задължения на всички работници или служители.

Раздел V
Вътрешни правила за работна заплата

Чл. 8 (1) Конкретният размер на месечната работна заплата на персонала в СОУ „Никола Й.Вапцаров” – гр. Айтос се определя от нормативен документ на министъра на образованието и науката и министъра на финансите.
(2) При наличие на финансови ресурси и решение на първостепенния разпоредител с бюджетните кредити може да се определи и по-висок размер на основните месечни работни заплати на работещите в училището.
(3) Периодичността на изплащане на трудовото възнаграждение е на два пъти - авансово и окончателно.
1. Авансовото плащане е до 18-то число на календарния месец;
2. Окончателното плащане е до 4-то число на следващия месец.
(4)Трудовото възнаграждение на работещите в СОУ „Никола Вапцаров” се превежда по дебитни карти в определена от платеца банка.
(5)Удръжки от трудовото възнаграждение без съгласието на работника или служителя се правят въз основа на писмена заповед на директора на училището в следните случаи:
1. Получени аванси.
2. Надвзети суми вследствие на технически грешки.
3. Данъци и осигуровки, които по специални закони могат да се удържат от трудовото възнаграждение.
4. Осигурителни вноски, които са за сметка на работника или служителя, осигурен за всички осигурителни случаи.
5. Запори, наложени по съответния законов ред.
6. В случая по член 210, ал. 4 от КТ, при осъществяване на ограничена имуществена отговорност на работника или служителя за причинени вреди на работодателя.
(6) Общият размер на удръжките без съгласието на работника или служителя не може да надвишава размера, установен в чл. 341, ал.1 от Гражданския процесуален кодекс.
(7) При наличие на финансови ресурси и решение на първостепенния разпоредител с бюджетните кредити в края на календарната година може да се получи еднократно допълнително материално стимулиране
(8) Работниците и служителите в СОУ „Никола Й. Вапцаров” – гр. Айтос могат да бъдат награждавани за :
1. акуратно и точно изпълнение на възложените задачи и постигане на високи резултати в трудовия процес;
2. използване на съвременни средства и методи при подобряване на организацията на труда;
3. за проява на лична инициатива;
4. за дългогодишна, постоянна и/или безупречна работа.
(9) Работодателят може да дава следните награди:
1. парична сума;
2. поименен подарък;

Раздел VІ
Трудова дисциплина

Чл.9. (1) Всяко виновно (умишлено или небрежно; действие или бездействие) неизпълнение на трудовите задължения представлява нарушение на трудовата дисциплина.
(2) Видовете нарушения на трудовата дисциплина са посочени в чл.187 и чл.190 от КТ.
Чл.10. Видове дисциплинарни наказания на основание чл.188 от КТ са:
1. Забележка;
2. Предупреждение за уволнение;
3. Уволнение.
Чл.11. Критериите за определяне на дисциплинарното наказание са, както следва:
1. Тежест на нарушението;
2. Обстоятелства, при които е извършено;
3. Поведение на работника или служителя.
Чл.12. Процедура за налагане на дисциплинарно наказание:
1. Дисциплинарното производство започва след откриване от директора на допуснато нарушение, но не по-късно от една година от извършването.
2. Директорът е длъжен да изслуша работника или служителя и/или да приеме писмените му обяснения и да събере и оцени посочените доказателства по смисъла на чл.193, (1) КТ.
2.1.Обясненията на лицето трябва да бъдат дадени пред директора:
2.1.1. в рамките на дисциплинарната процедура;
2.1.2. по повод конкретното дисциплинарно нарушение;
2.1.3. преди налагане на самото дисциплинарно наказание.
2.2. Изискването на обяснение се осъществява по един от следните начини:
2.2.1. връчва се на лицето писмо (чрез ЗАТС или по пощата), с което се поканва да даде писмените си обяснения и приложи съответните подкрепящи ги доказателства (ако има такива)
2.2.2. изслушва се съответния работник/служител и се води протокол в присъствието на най-малко две лица.
2.3. Писмените обяснения се представят за завеждане с входящ номер от ЗАТС в срок до 3 (три) работни дни от момента на връчването на искането.
2.4. В случай, че в изискуемия срок провинилото се лице излезе в отпуск поради временна нетрудоспособност, писмените обяснения се представят на директора в началото на първия работен ден след явяването му на работа.
Чл.13. Дисциплинарните наказания се налагат не по-късно от 2(два) месеца от откриване на нарушението и не по-късно от 1(една) година от откриването му по смисъла на чл.194 КТ. Под “момент на откриване” следва да се разбира, моментът, в който директорът на училището е узнал за нарушението.
Чл.14. Сроковете, посочени в чл.13 не текат през времето, когато работникът или служителят е в законно разрешен отпуск.

Раздел VІІ
Режим на поведение в училището
Пропускателен и охранителен режим. Противопожарни правила

Чл.15. (1)Охраната на училището се осъществява от охранителна фирма, която е на пряко подчинение на директора
(2)Ключ за входната врата на училището се съхранява от директора на училището и лица, определени със заповед на директора.
(3) Училището се отключва сутрин в 6.30 часа и се заключва вечер в 19.30 от охраната и/или хигиениста.
(4) В сградата на СОУ „Никола Й. Вапцаров” ПП и НП имат свободен достъп в работни дни. Влизането и напускането на училищната сграда става само през централния вход.
(5) Зареждането със стоки, материали, консумативи и др. се извършва само през северния вход на училищната сграда.
(6) В почивните и празничните дни ПП и НП могат да влизат в сградата на училището само с писменото разрешение на директора.
(7) Учениците се допускат в училището от охраната срещу представяне на ученическа карта или ученическа книжка.
(8) Външни лица, в т. ч. и родители, се допускат от охраната срещу представяне на документ за самоличност, чиито данни както и часът на влизане и напускане на училището се отразяват в специално заведен за целта дневник, за който отговаря охранителната фирма, охраняваща училището по договор.
(9) Забранява се влизането на автомобили с двора на училището.
(10) Автомобилите на работещите в училището, както и обслужващите МПС могат да ползват единствено северната алея и северния вход на сградата, при условие, че имат пропуск за това.
Чл.16.(1) Училищният персонал е длъжен да съхранява и пази повереното му имущество и техника.
(2) Работещите не могат да изнасят извън територията на училището техника, документи и материали , освен с писменото разрешение на директора.
Чл.17 Работещите са длъжни да спазват правилата за здравословни и безопасни условия на обучение и труд и пожарна безопасност.
Чл. 18 Работещите са длъжни да ползват работните помещения само според тяхното предназначение.
Чл. 19 (1) Работещите са длъжни да уведомяват директора :
1. за всички обективни трудности при изпълнение на поставените им задачи;
2. за всички нарушения на Кодекса на труда, подзаконовите нормативни актове по прилагането му, вътрешните правилници, заповеди и други, които са установили в процеса на изпълнение на трудовите си задължения.
3. за промяна на адресната си регистрация, личните документи и телефонния си номер
4. ако спрямо тях е възбудено наказателно преследване.
(2) ПП и НП са длъжни да работят при взаимна информираност и колегиалност. Ако работят в група, методическо обединение, комисия или друг екип, да спазват и изпълняват указанията и разпорежданията на ръководителите.
Чл. 20 (1) Работещите не могат да разпространяват под каквато и да е форма и пред когото и да е факти и сведения, които представляват служебна тайна и са узнати от тях при и по повод изпълнение на служебните им задължения.
(2) Работещите нямат право да правят изявления пред други лица, които да ангажират директора, преди предварителното му разрешение.
(3) Работещите нямат право да изразяват пред медии или външни лица мнения от името на директора или училището, ако нямат предварително разрешение а това.
Чл. 21 (1) Работещите нямат право да пушат в сградата на училището, а в двора – само на определените за това места.
(2) Работещите нямат право да носят и съхраняват на територията на училището алкохол или упойващи вещества, както и да се явяват на работа в неподходящо състояние, вид или облекло.

Раздел VІІІ
Документация, документооборот и архив

Чл. 22 (1) Документооборотът е съвкупност от предварително установени пътища на движение на документите, свързани с финансово-счетоводната и учебната дейност, от момента на тяхното съставяне или получаване до окончателната им обработка, предаване за използване или съхранение.
(2) Системното правомерно водене на финансовата и задължителната училищна документация е задължение на ПП и НП, които отговарят за правилното и съхранение и опазването й пред директора на училището.
Чл. 23 (1) При доставка на материални активи в училището домакинът приема фактурата за доставка като проверява:
1. Отговарят ли реквизитите на задължителните изисквания на Закона за счетоводството. При липса на такива връща фактурата, без да приема поправки по нея;
2. Проверява вида, количеството, цената, стойността, качеството на получените материални активи и съответстват ли на данните във фактурата. Изисква задължително съпроводителни документи, които да доказват произхода, качеството и годността им;
3. При получаване на горива за отопление задължително присъстват домакинът и огнярят, като течното гориво се отчита задължително през брояча ;
4. При предаване на материални запаси от склада се съставя искане за отпускане на материали в два екземпляра. Отпускането на материали става по заявка и задължително писмено одобрение от директора. В края на всеки месец домакинът на основание съставените искания за отпускане на материали, изготвя отчет за разхода им, който се одобрява от директора.
5. Фактурата за доставка на материали складовата разписка или искането заедно с всички други съпроводителни документи се предават на директора, който удостоверява целевото предназначение на разхода и задължително разписва за “одобрил”.
6. Регулярно горепосочените документи се представят в счетоводството на Дирекция „ОКВСТ”.
(2) При извършване на услуги – извозване на ученици, осигурява на интернет, охранителни съоръжения , ремонт на техника и други, ЗАТС проверява:
1. Отговарят ли реквизитите на задължителните изисквания на от Закона за счетоводството. При нередност връща фактурата;
2. Фактурата за услуга, заедно със съпроводителните документи се одобрява от директора и се предава с контролния лист в счетоводството;
(3) При фактури за доставка на електроенергия, вода и телефон ЗАТС проверява:
1. Отговарят ли реквизитите на задължителните изисквания на Закона за счетоводството. При липса или друга нередност връща фактурата.
2. Съпоставя данните от фактурата с тези от контролната книга за измерване на електроенергията, водата и при различие прави рекламация.
(4) При отчитане на разходите за телефон ЗАТС следи определения със заповед на директора лимит. При превишаване на лимита се изисква разпечатка и частните разговори се възстановяват от лицето, което ги е извършило.
(5) Приемането и предаването на МА се извършва с акт за предаване или приемане на МА, съставен в два екземпляра и одобрен от директора.
Чл.24 (1) Цялостната процедура по получаването , разпределянето , движението и отчитането на безплатните учебници ( І-ІV кл.) е задължение на домакина.
(2) Учебниците се получават в началото на учебната година от класните ръководители с приемателно-предавателен протокол и се отчитат в края на годината по същия начин.
Чл.25 Бракуването на МА се извършва по предложение на ЗАТС или домакина и заповед на директора, който назначава веща комисия, която включва и отговорния счетоводител. След бракуването съставя протокол, който се попълва в съответствие с Албума за първичните счетоводни документи и се одобрява от директора и кмета на общината. При установяване на небрежно и безстопанствено отношение при експлоатацията на предложения за бракуване МА комисията излиза с предложение за търсене на съответна отговорност от виновните лица.
Чл.26 (1) В училището се извършват инвентаризации при спазване изискванията на Закона за счетоводството,както следва:
1. инвентаризация на ДМА и материали – в края на годината по график на Дирекция "ОКВСТ"- гр. Айтос;
2. по инициатива на директора;
3. при смяна на МОЛ.
(2) Инвентаризацията на МА се извършва със заповед на директора, в която е посочено нормативното основание, комисията, обекта, МОЛ и сроковете.
Чл. 27 При получаване на дарения от физически и юридически лица специално назначена от директора на училището комисия попълва задължително свидетелство за дарение и го вписва в Книгата за дарения с пореден номер и дата. При получаване на МА , МОЛ издава складова разписка.

Изисквания за водене на задължителната училищна документация

Чл.28 (1) Задължителната училищна документация е определена в чл. 154, ал.(1) от ППЗНП и Наредба № 4/16.04.2003 г. на МОН за документите за системата на народната просвета и се води според изискванията на наредбата.
(2) Със своя заповед в началото на всяка учебна година директорът определя отговорните лица за воденето и съхраняването на документите.

Кореспонденция

Чл. 29 При съставянето и оформянето на документи се спазват изискванията на единната държавна система за деловодството.
Чл.30 (1) Изходящата кореспонденция се регистрира в дневник с класьор.
(2) Изходящ номер се поставя само при условие, че документът е подписан от директора.
Чл. 31 (1) Входящата кореспонденция се завежда във входящ дневник с 2 класьора : Външно входящи ( ВНВ) и Вътрешно входящи (ВВ)
(2) Всички вътрешно входящи документи се оформят в прегледен вид и задължително носят името и подписа на автора си.

Полагане и съхранение на печати

Чл. 32 (1) Всички печати и щемпели на училището се водят на отчет в специална книга за печатите.
(2) Директорът определя със заповед длъжностното лице, което ги съхранява и полага, както и документите, които се подпечатват.
(3) Печатите се полагат върху документите само след подпис на директора и / или съответното длъжностно лице , ако със заповед му е възложено подобно правомощие.
(4) Подписът на директора не може да бъде заместван освен в случаите, за които има нарочна заповед.

Работа с документи с фабрична номерация и документи, съдържащи лични данни и попадащи под специален режим от ЗЗЛД

Чл. 33 (1) Приемането, отчитането и унищожаването на документи с фабрична номерация се осъществява при условия и ред, определен от Наредба № 4 / 16.04.2007г.
(2) Информация, съдържаща лични данни, се счита за служебна тайна.
(3) Работещите не могат да разпространяват под каквато и са е форма и пред когото и да е факти и сведения, свързани с личните данни на работещите в училището или учениците.
(4) Нарушителите носят дисциплинарна отговорност по чл. 187, т. 8 от КТ и/или имуществена по чл. 210 от КТ.

Раздел ІХ
Касова служба

Чл. 34 (1) Касовата служба се намира в отделно обезопасено със СОТ помещение ;
(2) Наличните парични средства, печати и други секретни документи се съхраняват в каса, която се заключва със секретен ключ, съхраняван от ЗАТС;
(3) Забранява се съхраняването на пари и други ценности над законовия размер, както и такива, които не са постъпили в касата на законно основание. До доказване на противното те се считат собственост на училището.

Чл. 35 ПП и НП нямат право да събират пари от учениците и техните родители под никакъв предлог.

Раздел Х
Задължения за уведомяване и право на информация на работниците и служителите

Чл. 36 (1) Работещите са длъжни да уведомят веднага директора за всички трудности при изпълнение на поставените им задачи и са длъжни да изпълняват дадените от него указания за справяне с трудностите.
(2) Работещите са длъжни да уведомят директора за всички нарушения на Кодекса на труда, подзаконовите нормативни актове по прилагането му, вътрешните правила, заповеди и други, които са установили в процеса на изпълнение на трудовите си задължения.
(3) Работещите са длъжни да уведомят веднага директора за възникнали инциденти с ученици, учители и служители от училището, станали в работно и учебно време, по време на организирани от училището извънкласни и извънучилищни прояви и мероприятия.
(4) Учителите, служителите и работниците са длъжни веднага да уведомят завеждащия АТС за промяна в адресната си регистрация, телефонния си номер, семейното си положение, здравното си състояние.
(5) Работещите са длъжни да уведомят веднага директора, ако срещу тях е възбудено наказателно преследване.
Чл. 37. Учителите и работниците са длъжни да работят при взаимна информираност и колегиалност в екипа, методическото обединение или комисията
Чл. 38. С писмено заявление-декларация работниците и служителите имат право на информация за икономическото и финансовото състояние на училището, която могат да използват само във връзка с трудовите си правоотношения при следните случаи:
1. при неизплащане на трудовото възнаграждение в срок;
2. при неосигуряване на работно облекло.
Чл. 39 С писмена молба до директора на училището работниците и служителите имат право в срок до 5 работни дни да получат обективна и справедлива характеристика и/или обективна и справедлива препоръка.

Раздел ХІ
Награди и отличия

Чл. 40 (1) Директорът има право да дава на учителите, служителите и работниците награди и отличия, както и да предлага работещите в училището за награди и отличия от висшестоящи инстанции.
(2) Наградите могат да бъдат морални и материални.
(3) Отличията са регламентирани от МОН.
Чл. 41. Наградите и отличията се гласуват на заседание на Педагогическия съвет.

Раздел ХІІ
Други дейности в училището

Чл. 42 (1) Синдикалните организации към училището могат да извършват своя дейност в извънучебно и извънработно време в помещения, определени за това.
(2) Синдикалните организации нямат право да извършват дейности, с които да възпрепятстват под каквато и да е форма учителите, служителите и работниците да изпълняват трудовите си задължения.
Чл. 43 (1) На територията на училището се забранява осъществяването на всяка дейност, която представлява разпространение на фашистки или расистки идеи , цели да предизвика религиозни или политически конфликти, да насажда религиозна, полова , расова нетърпимост или вражда.
(2) На територията на училището се забранява осъществяването на политическа пропаганда.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящият Правилник за вътрешния трудов ред по член 181 от КТ влиза в сила от 15.09.2007 г.
§2. Правилникът е изготвен с участието на СО на СБУ и на СО „Подкрепа” в училището съгласно член 37 от КТ.
§3. Правилникът за вътрешния трудов ред може да бъде изменян и допълван по реда на неговото издаване.
§4. Екземпляр от Правилника за вътрешния трудов ред на Средно общообразователно училище „Никола Вапцаров”, гр. Айтос, обл. Бургаска е на разположение на работниците и служителите при ЗАТС.